Utomhusmiljö Burströmska förskola, en del av förskolans gård

Burströmska förskola

Burströmska förskolan lägger grunden för barnets livslånga lärande genom att ha miljöer som lockar till lek och kreativitet. Gården inbjuder till lek och lärande och vi vistas ute så mycket som möjligt med barnen. Att "flytta ut" matematik, naturvetenskap/teknik, språkträning och estetiska lärprocesser ger barnen en varierad och spännande undervisning.

Verksamhetsidé/Pedagogisk inriktning

Alla barn har lika rätt till lärande! Detta arbetar vi för genom att möta barnet där det är, se individen samt stimulera barnet till utveckling.

Vår vision om att ge alla barn förutsättningar till att bli goda samhällsmedlemmar når vi genom vårt synsätt genom att vara trygga förebilder, arbeta för lustfyllt och utmanande lärande, stimulera till självständighet, uppmuntra barnen att uttrycka sin åsikt och göra egna val, se och lyfta olikheter och dess värde samt genom att utveckla sociala samspelet i barngrupperna.

Förskolans tre värdeord är;

 • trygghet (grunden till utveckling och lärande)
 • glädje (respektfullt förhållningssätt och bemötande) samt
 • utforskande (i en utforskande inställning till livet finns nyfikenheten och en tilltro till möjligheten att ta reda på saker)

Värdeorden genomsyrar vår verksamhet och bidrar till barnens utveckling och lärande.

Alla förskolor har ett systematiskt kvalitetsarbete och följer upp olika resultat. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad vi ska göra för att bli bättre.

Barns inflytande

Utbildningen på Burströmska förskola utgår från läroplanen för förskolan och det barnen visar intresse för. Vi arbetar kontinuerligt med att utmana barnen vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper. Barnen ges möjligheter till inflytande under hela sin dag i förskolan. Detta sker bland annat genom att barnen tar initiativ till olika aktiviteter, när barnet vågar och kan uttrycka sig i grupp samt när barnet är delaktig i beslutsfattande och tar ansvar.

Föräldrasamverkan

Föräldrasamverkan sker i olika former:

 • vid introduktionen
 • daglig kontakt och samtal
 • föräldramöte
 • utvecklingssamtal
 • skriftlig information
 • bloggar och instagram
 • delaktighet i förskolans projektarbeten
 • föräldraråd med mera.

Vår förskola arbetar aktivt utifrån förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Denna plan byggs upp utifrån diskrimineringsgrunderna, genom kartläggning, analys och beslut om åtgärder. Slutligen följs arbetet upp och utvärderas.

Förskolan har tydliga rutiner att följa vid akuta situationer. Vår policy är att vårt arbete ska stödja till att främja barns och vuxnas rättigheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder samt att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling.

Vid misstanke om diskriminering eller kränkande behandling, kontakta omedelbart någon av pedagogerna eller rektor.

Varje barn och introduktion är unik och tiden för introduktionen varierar beroende på barnets behov och tidigare erfarenhet av förskolan. För att barn och föräldrar ska få en så bra start som möjligt på sin förskoletid brukar vi avsätta en till två veckor för introduktion.

När ni får er platsbekräftelse, ring förskolan för att komma överens om datum och tid för första besöket.

Kontakt

Burströmska förskolan
Burströmsvägen 10
974 33 Luleå

Avdelningar
Fjärilen: 0920-45 46 47, 072-527 48 29
Humlan: 0920-45 46 46, 076-766 66 18
Myggan: 0920-45 46 41, 076-766 66 15
Nyckelpigan: 0920-45 46 44, 076-766 66 20

Rektor
Berit Degerman
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 20 januari 2023