Utomhusmiljö Bergsprängarens förskola, en del av förskolans gård

Bergsprängarens förskola

Bergsprängarens förskola har Skurholmsberget som en naturlig del av utemiljön, Förskolans avdelningar är alla åldersblandade i åldrarna 1–5 år. Vi lägger grunden för barnens livslånga lärande genom att erbjuda en miljö där vi tillsammans med barnen stimulerar deras nyfikenhet och lust till utveckling och lärande.

Verksamhetsidé/Pedagogisk inriktning

Bergsprängarens förskola är certifierad inom äventyrspedagogik, där pedagogerna har utbildat sig till äventyrspedagoger. Vi erbjuder en trygg och glädjerik miljö, där barnens nyfikenhet och lust till lärande stimuleras med äventyrspedagogik som metod. Vi synliggör lärandeprocesser i de pedagogiska miljöerna samt genom dokumentationer och samtal.

Äventyrspedagogiken bidrar till att skapa meningsfullhet och skapa en spännande undervisning åt och med barnen. Vi erbjuder olika lärmiljöer i förskolan och förskolans närmiljö, för att utmana och ge barnen en mångfald i miljöer och aktiviteter. Barnen har hela förskolan som sin lek-, lär- och utbildningsarena.

Uppdragen och utmaningarna som barnen erbjuds att arbeta med i undervisningen kopplas till en fantasivärld, där fantasi, motorik, känslor, intellekt, samarbete, ledarskap, social förmåga mm tränas på. Vi besöker ofta vårt sagoland Kulimulien i någon av våra två skolskogar och arbetet mynnar ut i ett antal sagoäventyr varje läsår.

Alla förskolor har ett systematiskt kvalitetsarbete och följer upp olika resultat. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad vi ska göra för att bli bättre.

Barns inflytande

Utbildningen på Bergsprängarens förskola utgår från läroplanen för förskolan och det barnen visar intresse för. Vi arbetar kontinuerligt med att utmana barnen vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper. Barnen ges möjligheter till inflytande under hela sin dag i förskolan. Detta sker bland annat genom att barnen tar initiativ till olika aktiviteter, när barnet vågar och kan uttrycka sig i grupp samt när barnet är delaktig i beslutsfattande och tar ansvar.

Föräldrasamverkan

Föräldrasamverkan sker i olika former, bland annat:

  • vid introduktionen
  • daglig kontakt och samtal
  • föräldramöte
  • utvecklingssamtal
  • skriftlig information
  • bloggar och instagram
  • delaktighet i förskolans projektarbeten
  • föräldraråd

Vår förskola arbetar aktivt utifrån förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Denna plan byggs upp utifrån diskrimineringsgrunderna, genom kartläggning, analys och beslut om åtgärder. Slutligen följs arbetet upp och utvärderas.

Förskolan har tydliga rutiner att följa vid akuta situationer.

Vår policy är att vårt arbete ska stödja till att främja barns och vuxnas rättigheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder samt att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling.

Vid misstanke om diskriminering eller kränkande behandling, kontakta omedelbart någon av pedagogerna eller rektor.

Varje barn och introduktion är unik och tiden för introduktionen varierar beroende på barnets behov och tidigare erfarenhet av förskolan. För att barn och föräldrar ska få en så bra start som möjligt på sin förskoletid brukar vi avsätta en till två veckor för introduktion.

När ni får er platsbekräftelse, ring förskolan för att komma överens om datum och tid för första besöket.

Kontakt

Bergsprängarens förskola
Spränggatan 2
974 32 Luleå

Avdelningar
Knallhatten: 0920-45 46 36, 076-767 32 10
Solstickan: 0920-45 47 37, 076-767 31 63
Stubinen: 0920-45 43 74, 076-767 31 43

Rektor
Berit Degerman
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 20 januari 2023