Utomhusmiljö Bälinge förskola, en del av förskolans gård

Bälinge förskola

Bälinge förskola ligger vackert belägen i Bälinge by, i en levande landsbygd, cirka 10 km från Luleå. Vi har nära till skog, älv och vacker natur, som vi besöker tillsammans med barnen. Vi lägger stor vikt vid att barnen och vårdnadshavarna ska vara trygga med och hos oss.

Verksamhetsidé/Pedagogisk inriktning

På vår förskola arbetar båda avdelningarna sammanhängande och under en längre period med ett valt tema. Vi utgår från läroplansmålen och väver in naturvetenskap, språk, matematik, rörelse och hälsa, drama, musik/rytm och estetisk verksamhet. Vi utgår från leken som grund och strävar efter att stimulera, utmana och utveckla barns egna kreativa tankar och idéer. Vi anpassar miljön, inne och ute för att främja goda samspelsmöjligheter, platser för att leka, lära och mötas på. Det finns möjlighet för bygg och konstruktion, plats för rörelse, rollekar, vila, spel och sagoläsning.

Förskolan har en fin utemiljö, som inbjuder till lek, utmaningar och rörelse. Gården är kuperad och på vintern har vi egen backe. Vi har nära till skogen och älven som bidrar till naturvetenskapliga funderingar och förundran.

I undervisningen utgår vi från vetenskapliga teorier, är närvarande och aktiva med i barns eget forskande, ställer frågor och hypoteser som leder vidare till kunskap, nyfikenhet och glädje.

Alla förskolor har ett systematiskt kvalitetsarbete och följer upp olika resultat. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad vi ska göra för att bli bättre.

Barns inflytande

Vi utgår från läroplanen och möjliggör för barn att delta i demokratiska principer, genom att barnen är med i olika former av samarbete och beslutsfattande. Vi ger barnen möjlighet att utveckla förmågan att lyssna på andra, visa hänsyn och få en förståelse för turtagning samt att ta ansvar för sina egna handlingar. Detta sker i vårt temaarbete, genom samlingar och samtal, observationer och barnintervjuer. Barnen ges inflytande i sin lekmiljö genom att vi ställer frågor och visar intresse för dem.

Föräldrasamverkan

Att samarbeta med föräldrarna är viktigt för oss, för att barnens vistelse ska bli så bra som möjligt. Samverkan sker genom den dagliga kontakten vid barns start på dagen och vid avslut. Genom den dagliga kontakten vill vi att föräldrar ska känna sig delaktiga i barnets utveckling, lärande och trivsel här på förskolan. Samverkan sker även genom föräldramöten, samråd, utvecklingssamtal och pedagogiska dokumentationer samt via blogg. Föräldrar är alltid välkomna in till oss för samtal.

Vår likabehandlingplan är ett levande dokument som utgår från diskrimineringsgrunderna. Den är med i allt vårt arbete tillsammans med barnen, från planering till aktivitet och reflektion.

Vi kartlägger, analyserar, åtgärdar, följer upp och utvärderar kontinuerligt. Vi arbetar förebyggande och främjande utifrån ett årshjul och gör barnen involverade.

Vi har skriftliga rutiner för om något skulle inträffa. Vi arbetar för att barnen ska känna ett egenvärde och ger barn möjlighet att få vara den de är och känna stolthet över den de är. Se varandra som likvärdiga och låter barnen reflektera över olikheter som en tillgång. Vi utgår från ett demokratiskt förhållningsätt, alla blir sedda och ska känna sig trygga. Inget barn ska diskrimineras eller kränks. Vi vuxna ska agera förebilder, bemöter alla individuellt, se allas förmågor. Alla har samma rättigheter och alla ska känna att de är en tillgång som individ och i gruppen.

Varje barn och introduktion är unik och tiden för introduktionen varierar beroende på barnets behov och tidigare erfarenhet av förskolan. För att barn och föräldrar ska få en så bra start som möjligt på sin förskoletid brukar vi avsätta en till två veckor för introduktion.

När ni får er platsbekräftelse, ring förskolan för att komma överens om datum och tid för första besöket.

Kontakt

Bälinge förskola
Bälingevägen 694
975 94 Luleå

Rektor
Eva-Marie Ohlander
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 20 januari 2023