Utomhusmiljö Bäckhagens förskola, en del av förskolans gård

Bäckhagens förskola

Bäckhagens förskola ligger i Gammelstad, nära Mariebergsskolan, med närhet till en stor äng och andra grönområden. Vi har för närvarande åldershomogena grupper. Våra ledord är nyfikenhet, lust, glädje - med varandra, barnen och föräldrarna. Vi erbjuder en pedagogisk verksamhet där barnen utvecklar en god social kompetens för fortsatt lärande.

Verksamhetsidé/Pedagogisk inriktning

”Förskolan i Luleå för en hållbar värld där medskapande, kreativitet och lustfyllt lärande ger växkraft”.

Våra lärmiljöer utomhus såväl som inomhus ser vi som en förutsättning för barns möjliggörande till lärande och utforskande. Närheten till skogen, älven och stranden ger rika möjligheter till barnen att lära om och värna miljön.

Vår verksamhet präglas av nyfikenhet och lustfyllt lärande där pedagogisk dokumentation blir vårt verktyg för att få syn på, utveckla och fördjupa barns lärprocesser. Alla görs delaktiga och tillsammans skapas det livslånga lärandet med en positiv och stark framtidstro med hjälp av lek, skapande och fantasi.

Vi ser barnen som kompetenta som ska ges möjlighet att växa och utvecklas i en föränderlig och stimulerande miljö där vi utmanar barnens förmågor. Genom våra mötesplatser i Ateljér möjliggörs att barn får möta en mängd olika material och uttryckssätt, de inspireras och utmanas till att uttrycka sina tankar på många olika sätt.

Alla förskolor har ett systematiskt kvalitetsarbete och följer upp olika resultat. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad vi ska göra för att bli bättre.

Barns inflytande

Förskolan ska lägga grunden för barn förståelse av demokrati. Barn har rätt till delaktighet och inflytande i frågor som berör dem. Läroplanen för förskolan betonar barns rätt att utöva inflytande över sitt lärande och sin lärmiljö likväl att de efter förmåga får ta ansvar för sina handlingar och för miljön i förskolan. Vi tar tillvara de behov och intressen som barn själva ger uttryck som grund för hur vi utformar förskolans lärmiljöer och utbildningen.

Föräldrasamverkan

Vi värnar om ett gott samarbete med vårdnadshavare så att barnens vistelse på förskolan ska bli trygg och lärorik. Vi vill att vårdnadshavare ska känna sig delaktiga i sitt barns utveckling och lärande. Det gör vi i dialog genom föräldraaktiv inskolning, daglig kontakt vid lämning och hämtning, blogginlägg, pedagogisk dokumentation, utvecklingssamtal, föräldramöte, föräldraforum samt vårdnadshavarenkät en gång per år.

I samtal med barn eller genom verksamhetsobservationer genomför varje avdelning en kartläggning utifrån verksamhetens identifierade behov. Reflektion och analys av resultatet genomförs i arbetslaget och därefter i förskolans likabehandlingsgrupp. Förskolans likabehandlingsgrupp består av en pedagog per avdelning samt rektor.

Konkreta åtgärder i form av kort- och långsiktiga mål med koppling till varje diskrimineringsgrund formuleras i likabehandlingsplanen och åtgärderna genomförs under det kommande året. Målen följs upp och utvärderas för att utveckla det främjande arbetet samt identifiera nya åtgärder.

Rutiner för akuta åtgärder och uppföljande insatser finns beskrivna i planen, likaså hur barn och personal ska genomföra arbetet samt hur vårdnadshavare ska göras delaktiga.

Varje barn och introduktion är unik och tiden för introduktionen varierar beroende på barnets behov och tidigare erfarenhet av förskolan. För att barn och föräldrar ska få en så bra start som möjligt på sin förskoletid brukar vi avsätta en till två veckor för introduktion.

När ni får er platsbekräftelse, ring förskolan för att komma överens om datum och tid för första besöket.

Kontakt

Bäckhagens förskola
Prositgränd 2
954 34 Gammelstad

Avdelningar
Ekan: 0920-45 46 51
Flotten: 0920-45 36 86
Färjan: 0920-45 46 48
Jollen: 0920-45 46 52
Kanoten: 0920-45 36 65
Skeppet: 0920-45 55 87

Rektor
Anita Vyöni  
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 2 november 2023