Utomhusmiljö Avans förskola, ingången till förskolan och en del av förskolans gård

Avans förskola

Avans förskola ligger i ett naturskönt område med närhet till Luleälv. Det är en en avdelningsförskola med barn från 1-5 år. Förskolan är placerad mitt i byn tillsammans med skola och fritids. Vi nyttjar årstidsväxlingar och odling för att se samband och kretslopp. Vi utmanar, berikar och stöttar varje barn i dess utveckling och mot läroplansmålen.

Verksamhetsidé/Pedagogisk inriktning

På vår förskola har vi som mål att varje barn ska få tillgång till en rolig, trygg, och lärorik verksamhet. Varje barn är unikt med många olika inneboende erfarenheter och resurser. För oss gäller det att på bästa sätt utmana och stötta varje barn i dess utveckling och mot läroplansmålen.

Vi lägger stor vikt vid att ge barnen en god grundstruktur, vilket innebär att lära sig hur man bemöter andra människor, träna empati, medmänsklighet. Det innefattar även ta ansvar för att t. ex. hänga upp sina kläder, skor, tvätta sig, avsluta lekar och vara rädd om material.

Lärande sker i samspel med andra, därför uppmuntrar vi barnen att samarbeta och lära av varandra.

Det är viktigt att barnen får chans att uttrycka sig på olika sätt, därför jobbar vi ofta tematiskt för att på så sätt få in läroplanens mål på ett variabelt sätt.

Utevistelse främjar hälsa och lärande, därför är vi ute varje dag.

Alla förskolor har ett systematiskt kvalitetsarbete och följer upp olika resultat. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad vi ska göra för att bli bättre.

Barns inflytande

I förskolan har barnet rätt till delaktighet och inflytande. Vi utgår från barnens behov och intressen när vi utformar våra miljöer och planerar vår utbildning. Barnen ska få utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter för att kunna påverka sin situation. För att få fatt på detta gör vi observationer, intervjuer samt dokumenterar och reflekterar tillsammans med barnen för att då även synliggöra barnens lärande och hur vi ska utmana barnen vidare.

Föräldrasamverkan

Vår föräldrasamverkan sker på många olika sätt, först och främst i den värdefulla dagliga kontakten vid lämning och hämtning. Vi strävar efter en öppen dialog där alla frågor och funderingar är lika viktiga.

Vi samverkar med vårdnadshavare på flera sätt:

  • Föräldramöte
  • Bloggen
  • Utvecklingssamtal
  • Inskolningssamtal
  • Öppet hus
  • Traditioner
  • Samråd

Vi arbetar utifrån våra styrdokument som är diskrimineringslagen, skollagen, läroplan för förskolan och barnkonventionen. Detta är något vi är uppmärksamma på i vårt dagliga arbete med barnen.

Vi är lyhörda och observerar, samtalar och reflekterar tillsammans med barnen. För att arbeta förebyggande med vårt likabehandlingsarbete och stärka barnen arbetar vi bland annat med barnkonventionen. Med våra äldre barn genomförs intervjuer med fokus på kompisar, trygghet och trivsel, detta för att få syn på det enskilda barnets upplevelser och känslor. Med våra yngre barn sker detta via observationer.

Varje barn och introduktion är unik och tiden för introduktionen varierar beroende på barnets behov och tidigare erfarenhet av förskolan. För att barn och föräldrar ska få en så bra start som möjligt på sin förskoletid brukar vi avsätta en till två veckor för introduktion.

När ni får er platsbekräftelse, ring förskolan för att komma överens om datum och tid för första besöket.

Kontakt

Avans förskola
Baronvägen 301
975 94 Luleå

Avdelning
Piraten: 0920-45 72 26, 070-200 37 62

Rektor
Åsa Pettersson
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 11 december 2023