Utomhusmiljö Årans förskola, en del av förskolans gård

Årans förskola

Årans förskola ligger på Örnäset med närhet till skog, fotbollsplaner och lekplatser. Förskolan har avdelningar fördelade på yngre eller äldre barn. Förskolans stora gård har utrymme för barnens lek, kreativitet och lärande.

Verksamhetsidé/Pedagogisk inriktning

Tillsammans skapar vi en miljö där alla möts av respekt och har inflytande över sitt livslånga lärande. Arbetet i förskolan utgår från läroplanen. Genom pedagogernas bemötande och förhållningsätt strävar vi efter att ta vara på barnens alla förmågor och erbjuda en språkutvecklande miljö oavsett modersmål eller språkmognad.

I samhället och Läroplan för Förskolan, Lpfö 18, ställs större krav och förväntningar på förskolan att ge alla barn möjlighet till att utveckla digital kompetens. Vi använder digitala verktyg som ett naturligt komplement i undervisningen tillsammans med övriga uttrycksformer för att undersöka och upptäcka.

Vi har åldersblandade avdelningar utifrån tanken att förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och verka för att barnen får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar och lära av varandra.

Vi arbetar projektinriktat under ett läsår för att ta vara på varje barns erfarenhet och ge barnen något gemensamt att samlas runt.

Alla förskolor har ett systematiskt kvalitetsarbete och följer upp olika resultat. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad vi ska göra för att bli bättre.

Barns inflytande

Barns inflytande handlar om att de känner sig delaktiga i sin egen vardag. Barnen blir bekräftade för den man är och uppmuntras att uttrycka sina tankar och åsikter. Grunden läggs då till att barnen får förståelse för demokratiska principer. Barnens intresse och frågor ska styra hur projekt/verksamhet utvecklas och vilka ämnen som utforskas. Barnet får alltefter förmåga ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan.

Föräldrasamverkan

Det är du som vårdnaddshavare som är viktigast för ditt barn och känner ditt barn bäst. Vi vill verka för en nära samverkan mellan vårdnadshavare och förskola med syfte att öka inflytande och delaktighet. Genom att ha en föräldraaktiv introduktion så fås en god inblick i hela verksamheten och möjlighet att lära känna oss på förskolan. Pedagoger erbjuder utvecklingssamtal kring barnet och verksamheten. Det finns möjlighet att delta i föräldraråd med föräldrarepresentanter, pedagoger och rektor.

Alla ska visa respekt för varandra, såväl vuxna som barn. På vår förskola vill vi att alla ska känna sig trygga och vara välkomna. Alla ska respektera varandra och bli accepterad för den man är. I likabehandlingsplanen med diskrimineringsgrunderna kartläggs aktuella områden som utvärderas och revideras varje år.

Diskrimineringsgrunderna vilar på FN-konventionen om de mänskliga rättigheterna, barnkonventionen, skollagen och diskrimineringslagen. Barnen involveras genom att vi intervjuar och observerar kontinuerligt. Sedan 2020 är barnkonventionen svensk lag och dess artiklar genomsyrar verksamheten.

Varje barn och introduktion är unik och tiden för introduktionen varierar beroende på barnets behov och tidigare erfarenhet av förskolan. För att barn och föräldrar ska få en så bra start som möjligt på sin förskoletid brukar vi avsätta en till två veckor för introduktion.

När ni får er platsbekräftelse, ring förskolan för att komma överens om datum och tid för första besöket.

Kontakt

Årans förskola
Edeforsgatan 61
974 39 Luleå

Avdelningar
Ankaret: 0920-45 56 46
Ubåten: 0920-45 47 81
Skeppet: 0920-45 47 82
Fyren: 0920-45 36 56

Rektor
Ewa Stenudd
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 21 januari 2023