Utomhusmiljö Antnäs förskola, en del av förskolans gård

Antnäs förskola

Förskolan ligger i Antnäs cirka 2 mil söder om Luleå. Förskolan har stora lokaler och en stor gård som lockar till lek, rörelse och utforskande både inne och ute. Vi kan också gå genom grinden för att möta skog och natur med alla sinnen och hela kroppen.
I närområdet finns skola, sporthall, affär och bussförbindelser till närliggande orter.

Verksamhetsidé/Pedagogisk inriktning

Forskning visar att utveckling, lärande och god hälsa är beroende av varandra, därför har vi Hälsa som ledord och trygghet, självkänsla, respekt som faktorer för att kunna äga en god hälsa. Vi utgår från ett sociokulturellt och socialkonstruktionistiskt perspektiv på lärande. Det betyder för oss att det är i samspel med varandra och i miljön som lärandet utvecklas. Kunskap skapas tillsammans av barn och medforskande pedagoger. Vårt arbete utgår från barns intressen, tankar, hypoteser och tidigare erfarenheter.

Den pedagogiska miljön, inne och ute, ses som redskap för främjande av barns nyfikenhet, lust att utvecklas, lära och möjlighet för barn att fördjupa sitt lärande. Trygghet, självkänsla och respekt är förutsättningar för allas lärande och därmed arbetar vi dagligen med värdegrund och samspel. Vi tar vara på spontan och planerad undervisning i rutiner och aktiviteter. Vi arbetar medvetet i utbildningen med barns självständighet eftersom vi har en stark tro på barns egen förmåga.

Alla förskolor har ett systematiskt kvalitetsarbete och följer upp olika resultat. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad vi ska göra för att bli bättre.

Barns inflytande

Vi använder oss av projekterande arbetssätt, som grundar sig i barns erfarenhet, nyfikenhet, intresse och frågor. Pedagogerna är lyhörda för barns idéer och hypoteser för att skapa inflytande. Det är processen som är i fokus, inte färdiga resultat.

Vi strävar mot att ta del av och beakta barns åsikter i frågor som berör dem i utbildningen. När åsikterna beaktas tar vi hänsyn till barnens ålder och mognad. I alla åtgärder som rör barnen bedömer vi i första hand vad som är bäst för dem.

Föräldrasamverkan

Samverkan startar vid introduktionen, där skapas förtroendefulla relationer.

Daglig kontakt ger trygghet för vårdnadshavarna genom delgivande av barnets dag. Vid utvecklingssamtal ges vårdnadshavare möjlighet till delaktighet och inflytande över utbildningen.

Vårdnadshavarmöten sker för information och aktuella frågor tas till dialog för gemensamma lösningar.

I Unikum kan vårdnadshavare ta del av utbildningen via lärloggar och påverka eller få inflytande genom att använda kommentarsfältet.

Likabehandlingsarbetet ingår i vårt systematiska kvalitetsarbete för att bli en levande del i vår utbildning.

I observationsperioden kartläggs om risker finns för diskriminering, trakasserier och mobbing/kränkning och om man kan se var i miljöerna det finns störst risk att det förekommer.

I planeringsperioden reflekterar man över vad gruppen eller enskilda barn behöver för främjande åtgärder för att stärka trygghet, självkänsla och respekt eller vilka möjliga åtgärder man behöver göra i miljöer och organisation för att minimera risken för diskriminering, trakasserier och mobbing/kränkning. Analyser visar om åtgärderna ger effekt eller behöver ses över. Arbetet fortsätter hela året och en plan upprättas för hur förebyggande åtgärder vid olika händelser ska se ut.

Med våra äldre barn görs en trygghetsvandring som en del i det främjande arbetet. Den fokuserar på trygghet, relationer och känslor. Med de yngre barnen sker detta med hjälp av observationer.

Varje barn och introduktion är unik och tiden för introduktionen varierar beroende på barnets behov och tidigare erfarenhet av förskolan. För att barn och föräldrar ska få en så bra start som möjligt på sin förskoletid brukar vi avsätta en till två veckor för introduktion.

När ni får er platsbekräftelse, ring förskolan för att komma överens om datum och tid för första besöket.

Kontakt

Antnäs förskola
Ronningsvägen 19
975 93 Luleå

Avdelningar
Gläntan: 072-520 33 24
Tuvan: 072-520 38 19
Skogsbrynet: 073-038 29 59
Dungen:  070-281 75 72
Ängen: 076-802 91 22

Rektor
Åsa Pettersson
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 11 december 2023