Utomhusmiljö Alviks förskola, en del av förskolans gård

Alviks förskola

Alviks förskola är belägen 25 km söder om Luleå. Utemiljön med varierande terräng lockar till lek och spännande aktiviteter. Förskolan har åldersblandade avdelningar. Förskolans ledord är en "Välkomnande förskola" där alla ska bli väl bemötta och känna trygghet. Leken, fantasin och glädjen är en stor del av barnens utveckling och lärande.

Verksamhetsidé/Pedagogisk inriktning

Förskolan är den första skolformen som barnen möter och utbildningen följer skollag och förskolans läroplan. I läroplanen beskrivs förskolans värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer.

Med alla våra sinnen väcker vi lust och nyfikenhet genom t.ex. drama, bygg, konstruktion, forskning, IKT, odling, utedagar och sopmonster. Vi vill att barnen ska utveckla en förståelse, kunskap och nyfikenhet för vår miljö, natur, deras egen hälsa och välbefinnande. En förståelse för att allt har ett samband, människa, natur och djur. Att de får tillit till sin egen förmåga, positiv framtidstro och ser framtiden som något de skapar tillsammans för en hållbar utveckling.

Det här är barnens förskola där deras tankar och idéer står i centrum, här får man vara den man är och bli den man vill.

Grunden i vårt arbete är att alla barn ska känna sig trygga på förskolan. Det är viktigt för oss att skapa en bra anknytning till barnen och även att hjälpa dem att skapa bra relationer till varandra.

Alla förskolor har ett systematiskt kvalitetsarbete och följer upp olika resultat. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad vi ska göra för att bli bättre.

Barns inflytande

På Alviks förskola arbetar vi dagligen med värdegrundsarbete där vi lyssnar på barnen och låter alla komma till tals. Allas åsikter är lika mycket värda. Barnen kan i den dagliga verksamheten aktivt välja aktiviteter och material. Våra miljöer utformas med barnens intressen i åtanke och de får vara med och påverka. Vi utgår från varje barns individuella behov så att varje barn kan få bli sitt bästa jag.

Föräldrasamverkan

Genom den dagliga kontakten med förskolan får vårdnadshavarna följa barnens lärande och utveckling i förskolan. Vårdnadshavarna kan även ta del av våra lärloggar i Unikum och pedagogiska dokumentationer. Barnen har även olika uppdrag (planetskötare) som de gör hemma tillsammans med vårdnadshavarna. Vi har även utvecklingssamtal och föräldramöten/öppet hus.

Förskolan ska förmedla och förankra respekten för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar. Förskolan inte bara återspeglar samhällets värderingar utan är också med och formar dem. Våra styrdokument är diskrimineringslagen, skollagen, läroplan för förskolan och barnkonventionen.

“Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas." Läroplan för förskolan 2018

Vi observerar och är lyhörda i den vardagliga utbildningen.

Vi lyssnar till barns tankar genom samtal och reflektion för att öka acceptans för varandras olikheter och stärka barnens självkänsla.

Vi utför regelbundet intervjuer med barnen som handlar om trivsel, kompisar och trygghet.

Varje barn och introduktion är unik och tiden för introduktionen varierar beroende på barnets behov och tidigare erfarenhet av förskolan. För att barn och föräldrar ska få en så bra start som möjligt på sin förskoletid brukar vi avsätta en till två veckor för introduktion.

När ni får er platsbekräftelse, ring förskolan för att komma överens om datum och tid för första besöket.

Kontakt

Alviks förskola
Västbacken 14
975 93 Luleå

Telefon förskolan
0920-45 71 22
076-763 11 21

Rektor
Åsa Pettersson
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 11 december 2023