Frågor och svar om förskola, fritidshem

Här hittar du svar på de vanligaste frågor om bland annat ansökan, uppsägning, avgifter och schema i förskola och fritidshem.

Ansökan, kö och placering

 

När får jag veta om mitt barn har fått en plats i förskola eller fritidshem?

Svar: Ditt barn garanteras plats inom fyra månader från att ansökan kommit in. Detta gäller endast barn som inte har en plats. Ett sms och ett e-postmeddelande skickas ut när det finns ett platserbjudande till förskola för ditt barn.
En plats i fritidshem erbjuds så snart det framkommit att eleven har behov av en plats.

Får jag stå kvar i kö under tiden mitt barn går på annan förskola?

Svar: Ja, detta meddelar du i samband med att du tackar Ja till erbjuden plats. Observera att du endast kan stå i kö till ett alternativ.

Kan jag byta förskola?

Svar: Ja, du kan ansöka om byte. Byte av kommunal förskola kan tidigast göras vid vår- och höstplaceringarna som sker två gånger per år. Undantagna från denna regel gäller för nyinflyttade barn till området samt barn med syskonförtur. Dessa erbjuds plats löpande över året och behöver inte vänta till de två intagen. Du kan endast köa till ett alternativ om du önskar att byta.

Vem har rätt till en förskoleplats?

Svar: Barn från 1 år, vars föräldrar arbetar, studerar eller är arbetssökande har rätt till barnomsorg. Barn i behov av särskilt stöd kan erbjudas plats innan barnet fyllt 1 år. Barn vars föräldrar är föräldraledig enligt föräldraledighetslagen för vård av annat barn har också rätt till förskola. Rätt till plats omfattar också barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling.
Allmän förskola erbjuds alla barn från höstterminsstart det år som barnet fyller tre år.

Vad gäller vid syskonförtur?

Svar: Barn som har syskon placerade på en förskola har förtur till den förskolan, i mån av plats. Syskon, där inget av barnen har plats sedan tidigare, ska erbjudas plats samtidigt.

Jag arbetar på obekväm eller oregelbunden arbetstid, vad gäller?

Svar: Omsorg under obekväm eller oregelbunden arbetstid kan erbjudas på en av kommunens förskolor för barn inskrivna i förskola eller fritidshem.
En ansökan görs av vårdnadshavare och skickas till Kundtjänst Barnomsorg. OB-omsorg kombineras med vanlig dagplacering efter särskild prövning.

Om du saknar e-legitimation så kontaktar du kundcenter Länk till annan webbplats.

Jag har fått ett platserbjudande i kommunal förskola/fritidshem, hur gör jag för att besvara det?

Svar: Ett sms och/eller ett e-postmeddelande skickas ut när det finns ett platserbjudande till förskola/fritidshem för ditt barn. I meddelandet finns länken för att besvara platserbjudandet.

Observera att svar krävs av båda vårdnadshavare oavsett om ni tackar Ja eller Nej till platsen.

Ta sedan kontakt med förskolan eller fritidshemmet där ditt barn har fått en placering för att få information om inskolning.

Vilket område tillhör jag?

Svar: Se områdesindelning för kommunala förskolor

Arbetssökande, föräldraledig

Har jag rätt till plats i fritidshem om jag är arbetssökande eller föräldraledig?

Svar: Fritidshem är till för vårdnadshavare som förvärvsarbetar eller studerar.

Föräldralediga eller arbetssökande kan ha möjlighet till plats om barnet har ett eget behov av fritidshem på grund av familjens situation eller om barnet behöver särskilt stöd i sin utveckling av fysiska, psykiska eller andra skäl. Ansökan krävs och särskild prövning görs av kommunen i varje enskilt fall.

Om du har fått avslag på din ansökan om plats i fritidshem med anledning av att du är arbetssökande eller föräldraledig kommer du få en särskild blankett där du har möjlighet att åberopa särskilda skäl. Kommunen gör sedan en bedömning om plats beviljas eller ej.

Får mitt barn vara på fritids under föräldraledigheten eller om jag är arbetssökande?

Svar: Barnet får vara på fritids i den omfattning som behövs med hänsyn till vårdnadshavarnas förvärvsarbete eller studier. Barnet kan även få vara på fritids om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt eller om barnet av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av fritidshem. Ansökan krävs och en särskild bedömning görs av kommunen. 

Måste jag gå ner till 15 timmar per vecka direkt efter nytt barns födelse?

Svar: Nej, ordinarie schema kan du som längst behålla en månad efter nytt barns födelsedatum. Därefter 15 timmar per vecka.

Jag är föräldraledig och ska studera eller arbeta och har behov av mer tid än 15 timmar på förskolan. Vad gäller?

Svar: Du kan ansöka om utökad vistelsetid på grund av studier eller arbete. Ansök via e-tjänsten Utökad vistelsetid nedan. I ansökan ska intyg på studier/arbete bifogas där det framgår omfattning och utbildningens längd. Intyg krävs även på att den andra vårdnadshavaren är i tjänst.

Mitt barn har behov av mer tid än 15 timmar per vecka på förskolan men jag är arbetssökande eller föräldraledig. Vad gäller?

Svar: Du kan ansöka om utökad vistelsetid på grund av särskilda skäl. Ansök via e-tjänsten nedan. I ansökan ska det framgå anledning till behov av mer tid än 15 timmar per vecka. Intyg från läkare eller annan myndighetsperson ska bifogas. Beslut tas av verksamhetschef.

Om jag är arbetssökande och behöver mer tid på förskolan på grund av arbete eller exempelvis besöka Arbetsförmedlingen, vad gäller?

Svar: Fyll i e-tjänsten för veckorapportering. (Du kan inte meddela i appen Tempus hemma att du tillfälligt går ut i arbete).

Inkomstuppgift och schema

När ska jag anmäla nytt schema?

Svar: Nytt schema för barnets vistelsetid registrerar du varje vecka via appen Tempus hemma (finns för nedladdning i App Store och Google Play). Om du inte har möjlighet att logga in med e-legitimation, kontakta Kundcenter Länk till annan webbplats. för schemablankett.

När ska jag skicka in inkomstuppgift?

Svar: Ny inkomst ska lämnas varje gång din inkomst ändras och vid förändringar av familjeförhållanden. Vid separation eller ny sammanboende i hushållet behöver du uppdatera din inkomst via blankett. Kontakta Kundcenter Länk till annan webbplats. för inkomstblankett.

Hur ofta ska jag skicka in inkomstuppgift?

Svar: Ny inkomst ska lämnas varje gång din inkomst ändras eller årligen.

Vad händer om jag inte lämnar in en inkomstuppgift?

Svar: Om inte begärda inkomstuppgifter lämnas i samband med att platserbjudandet accepteras, kommer högsta avgift debiteras enligt gällande taxa.

Avgift och betalning

Vad innebär det att betala avgift för mellanliggande tid i förskolan och fritidshem?

Svar: Vårdnadshavare som förvärvsarbetar eller studerar, och som ansöker till samma förskola/fritidshem med ett startdatum inom 90 kalenderdagar från då barnet senast hade en placering, får betala avgift för mellanliggande tiden som gått fast barnet inte har haft placering mellan dessa datum. Exempelvis om barnets placering upphörde den 31 maj och plats behövs igen från 5 augusti, det vill säga inom 90 kalenderdagar, får du betala avgift mellan dessa datum.

Om plats behövs igen och det gått mer än 90 kalenderdagar från då barnet senast hade sin placering, behöver du inte betala avgift för mellanliggande tid om du ansöker tillbaka till samma förskola/fritidshem.

Kan jag betala fakturan för fritidshem/förskola via autogiro eller e-faktura?

Svar: Ja, avgiften betalas månadsvis via faktura, autogiro eller e-faktura. Anmälan av e-faktura gör du själv via din internetbank.
Medgivandeblankett och villkor för autogiro

Vem ska betala fakturan för förskola/fritidshem om barnet växelvis bor hos båda föräldrarna?

Svar: Det finns möjlighet till delad räkning om barnet bor växelvis hos båda vårdnadshavarna och båda vårdnadshavarna nyttjar barnomsorg. Använd e-tjänsten Förändrade familjeförhållanden Länk till annan webbplats. för att få delad räkning. För dig som inte har e-legitimation, kontakta kundcenter för blankett.

Måste jag betala full avgift om mitt barn varit sjuk och inte kunna nyttja sin placering?

Svar: Om ditt barn varit frånvarande på grund av egen sjukdom i 14 kalenderdagar eller mer i följd kan du som förälder ansöka om reducering av avgiften. Läkarintyg/sjukintyg ska bifogas blanketten om återbetalning av avgift Länk till annan webbplats..

Ledighet, Sjukdom

Om jag har havandeskapspenning eller är sjukskriven, får mitt barn vara på förskola/fritids?

Svar: Ja, ditt barn får vara där utifrån familjens behov.

Hur lång frånvaro/ledighet kan barnet ha innan platsen upphör i förskolan?

Svar: Platsen kan återkallas vid frånvaro längre än tre månader, detta gäller ej frånvaro på grund av barnets sjukdom. Kontakt bör tas med förskolechef vid ledighet en längre period.

Vad händer om mitt barn blir sjuk och inte kan vara på förskolan eller på fritids?

Svar: För det barn som är frånvarande på grund av egen sjukdom i 14 kalenderdagar eller mer i följd, kan förälder ansöka om reducering av avgiften. Läkarintyg/sjukintyg ska bifogas blanketten om återbetalning av avgift Länk till annan webbplats.. Inga andra orsaker än barnets egen sjukdom ger möjlighet till avgiftsreducering.

Kontakt

Kundcenter
0920-45 30 00
Ange barnets namn, personnummer och er fråga för snabbare handläggning

Postadress: Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen, 971 85 Luleå

Besöksadress: Luleå kommuns servicecenter, Timmermansgatan 25.

Sidan uppdaterades den 11 juni 2024