Elevhälsa, särskilt stöd

För elever i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Elevhälsan jobbar främst förebyggande och hälsofrämjande. Det finns tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och specialpedagogisk kompetens.

För elever på Vuxenutbildningen

För dig som studerar på Vuxenutbildningen kan du kontakta vår kurator när det gäller studieekonomi, sociallagsstiftning eller frågor som rör din personliga och studiesociala situation.