Bohnsackparken

Nya mötesplatser i Luleå är anlagda längs Skurholmsfjärden norra strand. Bohnsackparken blev namnet på det nya parkområdet vid Burströmska rondellen.

Under sommaren 2017 lades sista handen vid att färdigställa det nya parkområdet längs stranden vid Skurholmsfjärdens norra sida.

Parkområdet ligger innanför det populära promenadstråket Hälsans stig och är cirka 1,3 hektar. Buskbevuxna vallar ger lä och dungar med höstfina rönnträd planteras. Parkområdet har fått en stenskoning av stenblock med gradänger som avgränsar parken från vattnet.

I ytterkanten av parken som vetter mot småbåtshamnen finns ett fint trädäck med sittplatser längs kanten och en gångstig därintill.

Vid hamnen finns en grillplats och runt omkring i området har det planterats nya träd och buskar som erbjuder besökarna både frodig grönska och lä.
Lite längre uppför stigen har vi rustat den befintliga lekplatsen och fler sittplatser har skapats intill vattnet.

Försök att skapa biotoper

I området kring Skurholmsfjärden görs även försök att etablera olika sorters ängar; biotoper som kan ge stora upplevelsevärden med förhållandevis lite skötsel. De olika typerna är fuktäng, friskäng, fjälläng och torräng. Etableringen kan dröja eller utebli och kontinuerlig skötsel krävs för ett lyckat resultat, men försöken är ändå värda att göras.

Vid stranden finns ett lågt parti som kommer att vara översvämmat ibland. Där görs ett försök att skapa en fuktäng med både frösådd och plantering av pluggplantor. Blåtåtel, olika starrarter, säv och tåg kommer att dominera, men här och där kan det lysa upp av fackelblomster, missne, kabbeleka och strandiris.

En friskäng med örter av mer ”vinnande” karaktär ligger högre upp vid stranden. Här kommer man att hitta arter som: Läkevänderot, kråkvicker, ängskavle, darrgräs, nysört, strätta, ängsbräsma, midsommarblomster, humleblomster, fyrkantig johannesört, gökblomster, smörblomma, ängsskära, rödblära, ängsvädd och smörboll.

En fjällängsblandning kan nog fungera i kusttrakter: Borsttistel, midsommarblomster, rödblära och smörboll finns ju ofta i de norrbottniska älvdalarna.

Stora områden blir torräng med arter som rödsvingel, rödven och hårdsvingel.

Bohnsack

Erik Bohnsack (1865-1964) blev pionjär inom folkbildningen i Luleå. Bohnsack och några initiativrika lulebor ville att alla i Luleå skulle få möjlighet att gratis låna böcker i ett blivande bibliotek. I slutet av 1890-talet bildades en folkbiblioteksförening och efter några års förberedelser öppnade folkbiblioteket i Luleå 1903.

Bohnsack gick i täten för att bygga en vägbank över Skurholmsfjärden. Vid en tumultartad vägstämma i tingshuset Gammelstad lyckades Bohnsack med röststarka LKAB i ”ryggen” som LKABs ombud rösta igenom byggandet av vägbanken 1916. Bohnsack kom att bli mest känd som en skicklig trädgårdsodlare. Han var även en föregångare till kompostering.

(Källa för fakta om Bohnsack, Ivar Malmstad)

Barklös Sträfse


Runt om i landet finns ett flertal unika växtarter som är hotade och anses vara rödlistade, det vill säga värda att bevara. I Luleå är glädjen stor då man lyckats rädda en av dem, den unika rödlistade undervattensväxten barklöst sträfse i Skurholmsfjärden.

Inför starten av projekt Östra Länkens arbete kring Skurholmsfjärden hade projektgruppen kännedom om en tidigare gjord inventering av området vid det nya parkområdet.

De visste att den rödlistade barklösa sträfsen påträffats i strandkanten och beslutade sig för att göra ytterligare en inventering för att se hur läget för växten var innan byggstart.

Lösnigen blev att gräva upp bottenfrusen is där delar av sjöbotten där sträfsen var fastfrusen. Isblocken flyttades utanför utfyllnadsområdet och sedan fick naturen ha sin gång. Sträfsen lade sig på botten av fjärden och lyckades återetablera sig.

Sidan uppdaterades den 11 oktober 2023