Skolskjuts, elevresor

Elever som har ett behov ska ansöka om skolskjuts till grundskolan eller elevresor till gymnasiet inför varje läsår. Det gäller elever i grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola.

För att kunna ansöka om skolskjuts eller elevresa måste eleven vara folkbokförd i Luleå kommun. Skolskjuts till och från fritidshem och förskola beviljas inte.

Nu kan du ansöka om skolskjuts eller elevresor för läsåret 24/25

Ansök senast den 30 april i de e-tjänster som är länkade nedan.

Det är olika e-tjänster beroende på om ditt barn går på en anvisad skola i det område barnet är folkbokförd eller söker skolskjuts av andra skäl.

Skolskjuts av andra skäl är:

 • växelvis boende då eleven bor på två adresser växelvis under lika långa perioder om avståndskravet uppfylls. Oavsett om eleven går i anvisad eller vald skola.
 • trafikförhållanden då vägen till skolan eller hållplatsen bedöms farlig ur trafikperspektiv och utifrån barnets ålder
 • annan särskild omständighet, till exempel medicinska skäl, funktionsnedsättning (intyg ska bifogas), skolbyte klass 9.
 • val av annan skola. Om vårdnadshavaren väljer en annan skola till barnet än den som är dess anvisade skola, så har barnet inte rätt till skolskjuts om det innebär extra kostnader för kommunen.

Avståndskrav mellan skolan och folkbokföringsadressen

Elever i grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola som har ett behov ska ansöka om skolskjuts/elevresor inför varje läsår. För att en elev ska få kostnadsfri skolskjuts/elevresa ska närmaste vägen från folkbokföringsadressen till skolan vara minst

 • Förskoleklass till klass 3: längre än 2 kilometer.
 • Klass 4–9: längre än 3 kilometer.
 • Gymnasiet: längre än 6 kilometer.

Avståndsmätningen sker från bostadens fastighetspunkt till skolan efter närmaste väg. Avståndet mäts genom kommunens GIS-system. GIS-mätningen är en kombination av gångvägar, cykelvägar, villagator och det allmänna vägnätet mellan hemmet och skolan.

Elever vid anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola kan ansöka om skolskjuts av andra skäl, annan särskild omständighet.

Elevresor till gymnasieskolan

Elever i gymnasieskolan har endast rätt till ett busskort från folkbokföringsadressen till skolan, om avståndet är längre än 6 kilometer. Elevresor till och från gymnasieskolan beviljas inte av andra skäl.

För elever vid anpassad gymnasieskola gäller samma regler som finns beskrivet nedan under Skolskjuts av andra skäl, annan särskild omständighet.

Elev som har inackorderingstillägg har inte rätt till ett kostnadsfritt busskort.

Om det saknas bussförbindelse för hela eller delar av resvägen, kan eleven ansöka om resebidrag/reseersättning.

Ansöka om skolskjuts och elevresor

För att vara garanterad beslut innan skolstart ska ansökan vara inne före 30 april. Om ansökan kommer in för sent riskerar ni att inte få ett beslut innan skolstart.

Om du har ansökt om skolskjuts efter ansökningsperioden 30 april, kommer din ansökan att handläggas i den ordning ansökan inkommit till oss.

Om ansökan kommer in efter ansökningsperioden kan vi inte garantera att ansökan hinner handläggas innan skolstart i augusti.

Du som vårdnadshavare behöver i så fall själv ordna med transport till och från skolan fram tills beslut är taget.

I e-tjänsterna ges ett förhandsbesked om du uppfyller avståndskravet eller inte för kostnadsfri skolskjuts eller elevresa till den anvisade grundskolan eller vald gymnasieskola. Mer information om anvisad grundskola

Saknar du e-legitimation kontaktar du Kundcenter som hjälper dig.

Har du eller kommer att få skyddade personuppgifter använder du dig av e-tjänsten Kontaktväg mot förskola/grundskola för dig med skyddade personuppgifter. Länk till annan webbplats.

Ansök om skolskjuts till anvisad grundskola och om elevresa för folkbokförd i Luleå kommun till gymnasieskolan. Det gäller

 • elev i grundskolan som går i anvisningsskola (skolan som hör till området där ni bor).
 • elev i gymnasieskolan (alla program och skolor i Luleå kommun inklusive fristående gymnasieskolor).

E-tjänst 2024/2025

 

Elever i grundskolan, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola kan ansöka om skolskjuts av andra skäl om avståndskraven för skolskjuts inte uppfylls.

Andra skäl kan vara

 • växelvis boende då eleven bor på två adresser växelvis under lika långa perioder om avståndskravet uppfylls. Oavsett om eleven går i anvisad eller vald skola.
 • trafikförhållanden då vägen till skolan eller hållplatsen bedöms farlig ur trafikperspektiv och utifrån barnets ålder
 • annan särskild omständighet, till exempel medicinska skäl, funktionsnedsättning (intyg ska bifogas), skolbyte klass 9.
 • val av annan skola. Om vårdnadshavaren väljer en annan skola till barnet än den som är dess anvisade skola, så har barnet inte rätt till skolskjuts om det innebär extra kostnader för kommunen.

Ändrade förutsättningar

Om man har ett beslut om skolskjuts/elevresa och förutsättningarna för beslutet ändras, är vårdnadshavaren/myndig elev skyldig att meddela skolskjutsteamet. Beslutet upphävs och ny ansökan måste göras.

Handläggningstid

För att vara garanterad beslut innan skolstart ska ansökan vara inne före 30 april. Handläggningstiden för ansökningar under pågående läsår är 4–6 veckor.

Om du ansökt om byte till annan grundskola och får beslut om skolplacering efter den 30 april, kommer din skolskjutsansökan att behandlas i turordning från det datum den kommer in.

Ansökan Skolskjuts av andra skäl till läsår 2024/2025

E-tjänst 2024/2025:

 

Ansök om skolskjuts till anvisad grundskola och om elevresa till gymnasieskolan. Det gäller

 • Elev i grundskolan som går i anvisningsskola (skolan som hör till området där ni bor)
 • Elev i gymnasieskolan (alla program och skolor i Luleå kommun inklusive fristående gymnasieskolor).

E-tjänst 2023/2024

 

Elever i grundskolan, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola kan ansöka om skolskjuts av andra skäl om avståndskraven för skolskjuts inte uppfylls.

Andra skäl kan vara

 • växelvis boende då eleven bor på två adresser växelvis under lika långa perioder om avståndskravet uppfylls. Oavsett om eleven går i anvisad eller vald skola.
 • trafikförhållanden då vägen till skolan eller hållplatsen bedöms farlig ur trafikperspektiv och utifrån barnets ålder
 • annan särskild omständighet, till exempel medicinska skäl, funktionsnedsättning (intyg ska bifogas), skolbyte klass 9.
 • val av annan skola. Om vårdnadshavaren väljer en annan skola till barnet än den som är dess anvisade skola, så har barnet inte rätt till skolskjuts om det innebär extra kostnader för kommunen.

Ändrade förutsättningar

Om man har ett beslut om skolskjuts/elevresa och förutsättningarna för beslutet ändras, är vårdnadshavaren/myndig elev skyldig att meddela skolskjutsteamet. Beslutet upphävs och ny ansökan måste göras.

Handläggningstid

För att vara garanterad beslut innan skolstart ska ansökan vara inne före 30 april. Handläggningstiden för ansökningar under pågående läsår är 4–6 veckor.

Om du ansökt om byte till annan grundskola och får beslut om skolplacering efter den 30 april, kommer din skolskjutsansökan att behandlas i turordning från det datum den kommer in.

Ansökan Skolskjuts av andra skäl till läsår 2023/2024

E-tjänst 2023/2024:

Mer information

Flytt inom Luleå kommun

Sker flytt under läsåret kommer eleven få en ny anvisningsskola som bestäms med utgångspunkt från den nya folkbokföringsadressen. Eleven har dock rätt att gå kvar på sin ”gamla skola” men är då inte garanterad skolskjuts. En skolskjutsansökan måste då skickas in och handläggs som val av annan skola.

Val av annan skola (ej anvisad skola)

Om vårdnadshavaren väljer en annan skola till barnet än den som denne har blivit anvisad så har barnet inte rätt till skolskjuts, om det innebär extra kostnader för kommunen. Blir skolskjutsen dyrare till den valda skolan än till anvisad skola saknas rätt till skolskjuts. Eleven har inte rätt att få ersättning för skolskjuts upp till det belopp som skolskjutsen skulle ha kostat om eleven valt att gå i den anvisade skolan. Man kan inte heller få skolskjuts del av sträcka.

Klass 9

För att undvika skolbyte i klass 9 har elev möjlighet att få skolskjuts mellan hem och skola, om linjetur kan nyttjas. Detta gäller endast om eleven gått i sin anvisade skola under klass 8.

Ändrade förutsättningar

Om man har ett beslut om skolskjuts och förutsättningarna för beslutet ändras är vårdnadshavaren skyldig att meddela skolskjutsteamet. Beslutet upphävs och ny ansökan måste göras.

Grundskolan

Eleverna som blir beviljade skolskjuts åker i första hand linjetrafik (Luleå Lokaltrafik eller Länstrafiken). Där linjetrafik saknas åker eleverna upphandlad skolbuss. Dessa elever kommer att få ett färdbevis som eleven alltid ska ha med sig och visa upp för chauffören vid transport till och från skolan.

Saknas linjetrafik och skolbuss kan taxitransporter bli aktuellt.

Ansvaret och ordningsregler under transporten

Vårdnadshavarna har ansvaret för sitt barn tills det stigit på skoltransporten vid angiven påstigningsplats på morgonen, samt efter att barnet stigit av vid angiven avstigningsplats på eftermiddagen.

Föraren har ansvaret för att ordningsregler och trafikbestämmelser följs under transporten till och från skolan.

Rektor ansvarar för att tillsyn samt ordnings- och säkerhetsregler följs från det att eleven kliver av skoltransporten till dess eleven kliver på skoltransporten igen.

Eleven ansvarar för att

 • komma i god tid till skoltransporten
 • bära reflex vid mörker
 • stå stilla på säkert avstånd från trafiken tills dess att transporten stannat för påstigning
 • använda bälte under bussfärd om sådant finns vilket är ett lagkrav
 • sitta still på sin plats i bussen/transporten
 • placera eventuellt bagage på hatthyllan, i knät eller under sätet
 • sitta kvar på sin plats tills bussen/transporten stannat på hållplatsen.

Gymnasieelever

Transport sker i befintlig linjetrafik (Luleå Lokaltrafik eller Länstrafiken).

Grundskolan

Eftersom skolskjuts samordnas kommer väntetider att uppstå. Vid väntetid ska möjlighet ges att vänta inomhus, när det gäller hemresa från skolan. Barn som åker med linjetrafik och byter buss kan få två väntetider.

Gymnasieelever

Transport sker i befintlig läns- och lokaltrafik och väntetider kan uppstå.

Förlorat eller skadat busskort Luleå Lokaltrafik (LLT)

LLT har hand om all hantering kring skadade eller borttappade busskort för grundskoleelever och gymnasieelever. Avgiften är 150 kr och betalas direkt till LLT info. Kontakta LLT info, Smedjegatan 13 i Luleå (mitt emot Swedbank) vid problem.

Elev som bor i Bensbyn, Hällbacken och Björsbyn har ett LLT busskort när eleven åker med Länstrafiken (linje 223 och 229). För att få ett nytt kort behöver eleven gå till LLT info som finns på Smedjegatan 13.

Förlorat eller skadat busskort Länstrafiken Norrbotten (LTN)

Om eleven förlorat eller skadat sitt busskort hos Länstrafiken (LTN) anmäls det här:

Inför läsårsstart

När eleven fått ett skolskjutsbeslut så kommer busskortet, antingen LLT eller LTN, att uppdateras i bussens kortläsare första skolresan.

Då gör eleven så här: Håll busskortet framför bussens kortläsare tills en grön lampa lyser och en ljudsignal hörs = Busskortet är uppdaterat (tidsåtgång 2-3 sekunder).

Observera! Om eleven tar bort busskortet innan pip och lampa = uppdateringen avbruten = kortet fungerar ej. Måste då göras på nytt av föraren. Föraren hjälper till vid fråga.

Vid extrema väderförhållanden (oframkomligt väglag på grund av exempelvis halka, ymnigt snöfall eller extrem kyla) kan kommunen inte garantera att skolskjuts kan utföras enligt beslut. Ansvaret för transport till och från skolan ligger därmed på vårdnadshavaren.

Var alltid uppmärksam på aktuella väderförhållanden och trafikstörningar. På Länstrafiken Länk till annan webbplats. och Luleå Lokaltrafik  Länk till annan webbplats.finns aktuell information om trafikstörningar och eventuellt inställda linjeturer.

Om ett barn har skadat sig och är i behov av transport till och från skolan ska vårdnadshavaren anmäla skadan till Luleå kommuns försäkringsgivare. Mer om olycksfallsförsäkringen

Om skadan beror på en olycka är det försäkringsbolaget som du kontaktar för eventuell skolskjuts. Det krävs läkarintyg som styrker behovet av skolskjuts.

Kontakt

Luleå  kommun
Skolskjutsteamet
971 85 LULEÅ

0920-45 30 00 

Sidan uppdaterades den 29 april 2024