Ändring av detaljplan för del av Kronan, Logementet 1, Skidan 1 och del av Kronan 1:1

KLF2024/324

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2024-03-25 § 29 att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för Del av Kronan 1:1 och Logementet 1 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av fristående parkeringshus, justera kvarterens struktur samt att vidare utreda vilken typ av bebyggelse som är möjlig mot Lulsundsbergets sluttning.

Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för standardförfarande. Detta innebär att berörda sakägare ges tillfälle att lämna synpunkter på detaljplanen under ett samråd och på en granskningshandling. Efter samrådet respektive granskning kommer inkomna synpunkter att sammanställas och besvaras i en samrådsredogörelse och i ett granskningsutlåtande.

Här befinner vi oss i planprocessen


Detaljplanen befinner sig i ett tidigt skede och beräknas samrådas under kvartal 2, 2024

Kontakt

Planarkitekt, Ruben Norén Selberg
ruben.noren.selberg@lulea.se

Planchef, Frida Lindberg
frida.lindberg@lulea.se

Sidan uppdaterades den 29 april 2024