Utveckling av industriområde, Hertsöfältet

Förslag till detaljplan för del av Hertsön 11:1 m fl, KLF2023/1308

Samhällsbyggnadsutskottet har beslutat 2023-10-23 (§ 21) att en ny detaljplan för Hertsöfältet ska tas fram. Huvudsyftet med planen är att möjliggöra en utveckling av befintligt industriområde genom att se över förutsättningarna att tillskapa mer byggrätt samt att kunna ordna med nödvändig teknisk försörjning.

Planens syfte överensstämmer med intentionerna i översiktsplanen (ÖP 2021).

Här befinner vi oss i planprocessen

Arbete pågår med att ta fram handlingar inför samråd.

Handlingar

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 2023-10-23 (§ 21) Pdf, 1.8 MB.

Kontakta oss

Vid funderingar eller synpunkter om hur planen kan komma att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta oss:

Planarkitekt Agneta Laitila

e-post: agneta.laitila@lulea.se

Planchef Frida Lindberg

e-post: frida.lindberg@lulea.se

Telefonnummer (kundtjänst): 0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 22 april 2024