Bostäder i Rutvik

Förslag till detaljplan för del av Rutvik 3:16, 11:2 och 13:30
KLF 2022/1123

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2024-02-26 att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till en ny detaljplan för området.

Området ligger centralt i Rutvik med närhet till skola, förskola, fotbollsplaner och andra fritidsanläggningar. Området är ca 5 hektar och är idag obebyggt.

Planens huvudsakliga syfte är att pröva möjligheterna för bostäder och åstadkomma en blandad bebyggelse. Detaljplanen omfattar del av den kommunalägda fastigheten Rutvik 3:16 och del av de privatägda fastigheterna Rutvik 11:2 och 13:30.

Att planera området som en helhet ger bra förutsättningar för att åstadkomma en god bebyggd miljö som kompletterar Rutvik by. Under arbetet med detaljplanen kommer bland annat följande att studeras: anpassning till platsen och Rutviks byakaraktär, trafik, naturvärden och dagvatten.

Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för standardförfarande. Detta innebär att berörda sakägare ges tillfälle att lämna synpunkter på detaljplanen under ett samråd och på en granskningshandling. Efter samrådet respektive granskning kommer inkomna synpunkter att sammanställas och besvaras i en samrådsredogörelse och i ett granskningsutlåtande.

Här befinner vi oss i planprocessen

Arbete pågår med att ta fram handlingar inför samråd. Samråd av detaljplanen planeras i dagsläget kunna ske under våren 2025.

Kontakt

Planarkitekt Johanna Lundmark
johanna.lundmark@lulea.se

Planarkitekt Karin Geijer
karin.geijer@lulea.se

Planchef Frida Lindberg
frida.lindberg@lulea.se

Sidan uppdaterades den 6 mars 2024