Bild visar planområdet inom röd cirkel

Utbyggnad av nytt bostadsområde Hertsöheden

Förslag till detaljplan för del av Hertsön 11:1 och 20:1, Hertsöheden del 1

Detaljplanen syftar till att pröva förutsättningarna för bostadsbebyggelse och komplementverksamheter. I detaljplanen ska mark även reserveras för tillkommande kommunala funktioner, exempelvis förskola, vård/trygghetsboende, gruppbostäder, idrott och andra eventuella mötesplatser.

Hertsöheden är utpekat som framtida expansionsområde för tätorten och ska ingå i stadsdelen Hertsön. Hertsöheden ska framför allt planeras för bostäder med blandade bostadstypologier och upplåtelseformer, men på lämpliga platser kan även småskalig komplementverksamhet, som kontor, handel och kommunal service finnas. Fastigheterna inom planområdet är i kommunal ägo.

Ett planprogram för Hertsöheden har tagits fram med syfte att genom tidig utredning, avvägning och ställningstagande skapa förutsättningar för att Hertsöheden som helhet ska utvecklas till ett modernt, integrerat och hållbart bostadsområde. Ett planprogram syftar till att hantera planeringsfrågor i ett mer övergripande perspektiv än detaljplan. Ambitionen för Hertsöheden är att skapa en attraktiv och levande boendemiljö med stark natur- och hållbarhetsprofil. Kommunfullmäktige beslutade 2023-11-20 § 211 att anta planprogrammet.

Hertsöheden föreslås i planprogramet att delas in i flera detaljplaner och byggas ut etappvis för att möta kommunens bostadsbehov. Aktuellt planuppdrag gäller etapp 1 och är beläget norr och söder om Hertsövägen i Hertsöhedens västra del, i den del som angränsar mot Hertsö centrum och Lerbäcken.

Här befinner vi oss i planprocessen

Arbete pågår med att ta fram handlingar inför samråd. Samråd av detaljplanen planeras under 2025.

Handlingar

Beslutat planprogram Pdf, 19.8 MB.

Kontakt

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta Kommunstyrelseförvaltningen, kontor Detaljplan,
telefon 0920-45 30 00.

Planarkitekt Sigrid Segerström
sigrid.segerstrom@lulea.se

Planchef Frida Lindberg
frida.lindberg@lulea.se

Sidan uppdaterades den 23 januari 2024