Detaljplan för del av Sunderbyn, Sunderbyn 1:19

SBF 2023/672

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för Sunderbyn 1:19 (2023-04-24 §85).

Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostäder. Planområdet ligger i Södra Sunderbyn, mellan Sundebyvägen, Kläppenskolevägen och väg 97. Planområdet ägs av en privat fastighetsägare.

Området är i gällande översiktsplan utpekat som Landsbygd-oförändrad användning. Förslaget bedöms inte vara förenligt med Luleå kommuns översiktsplan (2021) då det medför förändring av markanvändning.

Här befinner vi oss i planprocessen

Planarbetet befinner sig i ett tidigt skede. Samråd om planen planeras ske under kvartal 2 2024.

Kontakt

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta avdelning stadsplanering och infrastrukturdrift, Stadsbyggnadsförvaltningen, telefon 0920-45 30 00.

Planarkitekt Christina Englund
christina.englund@sweco.se

Arkitekt Matilda Eriksson
matilda.eriksson@lulea.se

Planchef Frida Lindberg
frida.lindberg@lulea.se

Sidan uppdaterades den 17 juni 2024