Detaljplan för del av Centrum, Fjärilen 3

SBF 2022/1019

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för Fjärilen 3 (2022-06-07 § 162).

Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostäder. Planområdet ligger på Oscarsvarv i sydvästra delen av centrumhalvön, korsningen Hornsgatan-Residensgatan. Planområdet är 822 m2 stort och ägs av Galären i Luleå AB.

Området är i gällande översiktsplan utpekat som tät struktur. Förslaget bedöms vara förenligt med Luleå kommuns översiktsplan (2021).

Här befinner vi oss i planprocessen

Planarbetet befinner sig i ett tidigt skede. Samråd planeras under kvartal 1 2024.

Kontakt

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta avdelning stadsplanering och infrastrukturdrift, Stadsbyggnadsförvaltningen, telefon 0920-45 30 00.

Planarkitekt Christina Englund
christina.englund@sweco.se

Arkitekt Matilda Eriksson
matilda.eriksson@lulea.se

Planchef Frida Lindberg
frida.lindberg@lulea.se

Sidan uppdaterades den 26 januari 2024