Preliminärt planområde

Utökning av Rörbäcks camping

KLF 2023/1165

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att ge stadsbyggnadsnämnden i
uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för fastigheten Rörbäck 1:63 och
del av Rörbäck 1:60. Syftet med den nya detaljplanen är att pröva förutsättningarna för en utökning och förtätning av campingområdet.

I översiktsplanen är det aktuella området angivet som landsbygd samt utpekat som ett så kallat LIS-område. LIS-områden är utpekade områden för att långsiktigt stimulera den lokala och regionala utvecklingen på landsbygden i strandnära läge. Utpekandet ska även ge vägledning vid prövning av dispens från strandskyddet och upphävande av strandskyddet i detaljplaner. Motiveringen till utpekandet är att en utveckling av campingplatsen bland annat ökar möjligheten att använda ett redan ianspråktaget och attraktivt strandområde. I översiktsplanen är rekommendationen att området ska detaljplaneläggas. Det rörliga friluftslivet längs stranden och åtkomst till strand och badplats ska säkerställas med bestämmelser i planen

Här befinner vi oss i planprocessen

Planarbetet befinner sig i ett tidigt skede. Inget datum finns i dagsläget för planerat samråd och utställning av planförslaget.

Kontakt

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta Kommunstyrelseförvaltningen, Detaljplanekontoret, telefon 0920-45 30 00.

Planarkitekt Magnus Johansson
Magnus.johansson@lulea.se

Planchef Frida Lindberg
Frida.lindberg@lulea.se

Så här hanterar Luleå kommun personuppgifter:
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på: https://www.lulea.se/om-webbplatsen/personuppgifter-cookies-och-tillganglighet.html Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades den 17 juni 2024