Utbyggnad av Munkebergs förskola

Förslag till detaljplan för och Mjölkudden 3:53 och Pulpeten 4
SBF 2023/474

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2023-03-13 § 37 att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för Mjölkudden 3:53 och Pulpeten 4.

Inom planområdet finns idag en förskola uppdelad i två byggnadskroppar, en huvudbyggnad och en paviljong. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för utbyggnad av förskolan med ett gemensamt kök och två nya avdelningar. Syftet är även att säkerställa fortsatt god framkomlighet för gång- och cykeltrafikanter i området.

Planområdet är beläget på Mjölkudden, området Munkeberg. Öster och norr om planområdet finns idag naturmark/skogsmark. I övriga delar omges planområdet av bostadsbebyggelse. I gällande detaljplan är marken inom planområdet avsatt för allmänt ändamål (A) och daghem (S1). Mindre del av planområdet är avsatt som allmän plats för gång, cykel- och mopedtrafik. Den rivna Munkebergsskolan fanns tidigare inom fastigheten Pulpeten 4.

För att möjliggöra planerad utveckling av området krävs en ny detaljplan. Berörda fastigheter är i kommunal ägo.

Här befinner vi oss i planprocessen

Planarbetet befinner sig i ett tidigt skede. Samråd av detaljplanen planeras kunna ske under vintern 2023.

Kontakt

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta avdelning stadsplanering och infrastrukturdrift, Stadsbyggnadsförvaltningen, telefon 0920-45 30 00.

Planchef Frida Lindberg

frida.lindberg@lulea.se

Sidan uppdaterades den 3 oktober 2023