Detaljplan för

Gammelstaden 6:166, Kyrkbyn

Förslag till detaljplan för Gammelstaden 6:166
KLF 2023/1745 (Tidigare SBF 2022/1612)

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostadsbebyggelse på fastigheten. Lämplig volym samt typ av bostadsbebyggelse och eventuellt annan verksamhet ska under planarbetet utredas.

Planområdet ligger direkt söder om Gammelstad Kyrkby i anslutning till Lulevägen och den södra infarten till Kyrkbyn. Planområdet är 20 hektar stort och ägs av Skanska Mark och Exploatering Bygg AB.

Det finns fyra mindre bostadsfastigheter inom området idag och delar av fastigheten angränsar till befintligt bostadsområde. Skanskas fastighet är obebyggd och består till största del av natur och skogsmark.

Här befinner vi oss i planprocessen

Arbete pågår med att ta fram handlingar inför samråd. Samråd av detaljplanen planeras i dagsläget kunna ske under hösten 2024.

Kontakt

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta Kommunstyrelseförvaltningen, Detaljplanekontoret, telefon 0920-45 30 00.

Planarkitekt Sara Nyström
sara.nystrom@lulea.se

Planchef Frida Lindberg
frida.lindberg@lulea.se

Sidan uppdaterades den 17 juni 2024