Översiktskarta planområde

Utveckling av industri- och hamnområde, Uddebo

Förslag till detaljplan för del av Svartön, del av Svartön 18:20
m.fl. Uddebo, KLF 2023-1101 (SBF 2023-311)

Avdelning stadsplanering och infrastrukturdrift har fått i uppdrag att upprätta en ny detaljplan som berör Uddebo som är beläget på Svartön. Arbetet med detaljplanen inleddes efter beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-24 § 104 med det övergripande syftet att planmässigt möjliggöra för den gröna industiomställningen och satsningen på Luleå industripark.

Planområdet omfattar befintligt industri- och hamnområde med verksamheter som i huvudsak innebär hantering av flytande produkter och bränslen av olika slag. Planområdet omfattar även Uddebo avloppsreningsverk. I det kommande planläggningsarbetet ingår bland annat att pröva lämpligheten att förtäta med nya verksamheter men även att aktualisera planbestämmelser och säkerställa planenlighet för befintlig markanvändning och byggnadsverk. Den tilltänkta markanvändningen överensstämmer med intentionerna i översiktsplanen (ÖP 2021).

Här befinner vi oss i planprocessen

Planarbetet befinner sig i ett tidigt skede. Samråd om planförslaget planeras ske under kvartal 3, 2024.


Kontakt

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta avdelning stadsplanering och infrastrukturdrift, Stadsbyggnadsförvaltningen, 0920-45 30 00.

Planarkitekt Agneta Laitila
agneta.laitila@lulea.se

Planarkitekt Madelene Rova
madelene.rova@lulea.se

Planchef Frida Lindberg
frida.lindberg@lulea.se

Sidan uppdaterades den 17 juni 2024