Översiktskarta planområde

Svartön Infrastruktur

SBF 2022/848

Avdelning stadsplanering och infrastrukturdrift har fått i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för del av fastigheten Svartöstaden 18:17 m.fl. Arbetet med detaljplanen inleddes efter beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-24 § 104.

Syftet med planarbetet är att utreda och samordna trafik- och teknisk infrastruktur inom Luleå industripark.

Planens syfte är möjliggöra ett genomförande av en samordnad infrastruktur genom att säkerställa mark- och vattenområden. Infrastrukturen ska säkerställa att kapaciteten för hamnens logistik- och godshantering uppfyller behoven för den gröna omställningen och satsningen på Luleå industripark.

Planen ska inrymma dagvattenhantering för området och ge plats för gröna inslag i miljön. Detaljplanen kan komma att uppdelas i flera mindre planer.

Planförslaget överensstämmer med intentionerna i översiktsplanen (ÖP 2021).

En tidig bedömning är att planen ska handläggas med utökat förfarande i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900).

Här befinner vi oss i planprocessen

Planarbetet befinner sig i ett tidigt skede. Samråd om planförslaget planeras ske under kvartal 4, 2024.

Kontakt

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta Kommunstyrelseförvaltningen, Detaljplanekontoret, telefon 0920-45 30 00.

Planarkitekt Madelene Rova
madelene.rova@lulea.se

Planchef Frida Lindberg
frida.lindberg@lulea.se

Sidan uppdaterades den 17 juni 2024