Översiktskarta planområde

Svartön Infrastruktur

SBF 2022/848

Avdelning stadsplanering och infrastrukturdrift har fått i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för del av fastigheten Svartöstaden 18:17 m.fl. Arbetet med detaljplanen inleddes efter beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-24 § 104.

Syftet med planarbetet är att utreda och samordna trafik- och teknisk infrastruktur inom Luleå industripark.

Planens syfte är möjliggöra ett genomförande av en samordnad infrastruktur genom att säkerställa mark- och vattenområden. Infrastrukturen ska säkerställa att kapaciteten för hamnens logistik- och godshantering uppfyller behoven för den gröna omställningen och satsningen på Luleå industripark.

Planen ska inrymma dagvattenhantering för området och ge plats för gröna inslag i miljön. Detaljplanen kan komma att uppdelas i flera mindre planer.

Planförslaget överensstämmer med intentionerna i översiktsplanen (ÖP 2021).

En tidig bedömning är att planen ska handläggas med utökat förfarande i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900).

Här befinner vi oss i planprocessen

Planarbetet befinner sig i ett tidigt skede. Samråd om planförslaget planeras ske under kvartal 3 2023.

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta avdelning stadsplanering och infrastrukturdrift, Stadsbyggnadsförvaltningen, 0920-45 30 00.

Kontakt

Planarkitekt Madelene Rova
madelene.rova@lulea.se

Planchef Frida Lindberg
frida.lindberg@lulea.se

Sidan uppdaterades den 24 oktober 2023