Detaljplaneprogram för Södra utvecklingsområdet

Detaljplaneprogram för Södra utvecklingsområdet, SBF2021/1728

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar för närvarande med att ta fram ett detaljplaneprogram för Södra utvecklingsområdet. Södra utvecklingsområdet utpekas som ett förtätningsområde i centrum där ca 400 bostäder räknas kunna inrymmas. Idag används området för kontor, handel och småindustri. Området omfattas av ett tidigare antaget detaljplaneprogram (2013) som bygger på att bebyggelsen inom kvarteret Stören rivs och ersätts med ny kvartersstruktur.

Utifrån ett hållbarhets- och genomförandeperspektiv har ett kompletterande detaljplaneprogram tagits fram i syfte att föra dialog med privata fastighetsägare som berörs och föreslå en utveckling där viss bebyggelse är möjlig att bevara. I dialogen har gemensamma frågor, utmaningar och lösningar diskuterats för att utreda genomförbarhet, ansvarsfördelning och tidplan.

Programmet ska underlätta arbetet med framtida detaljplaner. Förslaget bedöms överensstämma med gällande översiktsplan samt Utvecklingsplan för Centrum, granskningsversion.

Programförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen. Detaljplaneprogrammet handläggs enlig plan- och bygglagen. Detta innebär att Stadsbyggnadsnämnden kan anta programmet sedan berörda sakägare har getts tillfälle att lämna synpunkter på detaljplaneprogrammet under ett samråd. Synpunkter kommer sammanställas och bifogas handlingarna under processen.

Här befinner vi oss i planprocessen

Detaljplaneprogrammet har visats för samråd från
22 februari till 15 mars 2023
.

Aktuella handlingar

Kontakt

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta Kommunstyrelseförvaltningen, Detaljplanekontoret, telefon 0920-45 30 00

Planarkitekt Sofia Andersson
sofia.andersson@lulea.se

Planchef Frida Lindberg
frida.lindberg@lulea.se

Så här hanterar Luleå kommun personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på: https://www.lulea.se/om-webbplatsen/personuppgifter-cookies-och-tillganglighet.html Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades den 27 mars 2024