Samråd: Förslag till Detaljplan för del av Kronan 1:1, Terränglöparen, Cyklisten och Klättraren

KLF2023-1158 (SBF2022-1863)

Planens huvudsakliga syfte är att utreda och reglera lämplig användning av C7 samt att möjliggöra ny plats för förskola och plats för bostäder. Vidare syftar detaljplanen även till att möjliggöra ett tillvaratagande av markens höjdskillnader och anpassa bebyggelsen efter den.

Gällande plan medger Skola på Terränglöparen och bostäder på Cyklisten respektive Klättraren. Byggnaderna får vara 12 meter höga.

Planförslaget innebär att den befintliga byggnaden på Kv. Terränglöparen får användas för centrumverksamhet samt att gården kan förses med mindre komplementbyggnad, att Kv. Cyklisten kan förses med förskola och komplementbyggnader i höjder motsvarande 2 våningar med plats för ca 150 barn. Kv. Klättraren kan bebyggas med bostäder i höjder motsvarande 3 våningar och till en största total area om 1950 kvm, vilket motsvarar exempelvis ca 8 radhus och ett antal mindre komplementbyggnader, alternativt några färre kedjehus eller enstaka flerfamiljshus.

Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för standard. Detta innebär att berörda sakägare ges tillfälle att lämna synpunkter på detaljplanen under ett samråd och på en granskningshandling.

Här befinner vi oss i planprocessen

Planförslaget har visats för samråd 2024-02-28 tom 2024-03-20. Planförslaget bearbetas nu inför granskning

Handlingar


Samrådshandlingar
Plankarta Pdf, 934.6 kB.
Planbeskrivning Pdf, 7.3 MB.

Övriga underlag
Barnkonsekvensanalys Pdf, 726.2 kB.

Kontakt

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta avdelning stadsplanering och infrastrukturdrift, Stadsbyggnadsförvaltningen, 0920-45 30 00.

Planarkitekt Ruben Norén Selberg
ruben.noren.selberg@lulea.se

Planchef Frida Lindberg
frida.lindberg@lulea.se

Så här hanterar Luleå kommun personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på: https://www.lulea.se/om-webbplatsen/personuppgifter-cookies-och-tillganglighet.htm Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades den 26 mars 2024