Bilden visar preliminär avgränsning av planområdet.

Fortsatt utveckling av hållbar industriproduktion på Svartön

Förslag till detalplan för del av Svartön, del av Svartöstaden 13:36, Svartön Norra SBF 2022/849

Avdelning stadsplanering och infrastrukturdrift har fått i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för del av fastigheten Svartöstaden 13:36. Arbetet med detaljplanen inleddes efter beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-24 § 104.

Planens huvudsakliga syfte är möjliggöra industriverksamhet inom planområdet. Planarbetet är en del av den gröna omställningen och satsningen på Luleå industripark. Parallellt med planarbetet sker tillståndsprocess enligt miljöbalken för planerad verksamhet.

Planförslaget överensstämmer med intentionerna i översiktsplanen (ÖP 2021).

Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för utökat förfarande och beslut att anta detaljplanen ska fattas av kommunfullmäktige.

Här befinner vi oss i planprocessen

Planarbetet befinner sig i ett tidigt skede. Samråd om planförslaget planeras ske under kvartal 3, 2024.

Kontakt

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta Kommunstyrelseförvaltningen, Detaljplanekontoret, telefon 0920-45 30 00.

Planchef Frida Lindberg
frida.lindberg@lulea.se

Sidan uppdaterades den 17 juni 2024