Bild visar planområdet inom röd streckad linje

Bild visar planområdet inom röd streckad linje

Detaljplan för del av Notviken 4:40

Förslag till detaljplan för del Notviken, del av Notviken 4:40, Cylindern och Vagnen SBF 2022/599

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-04-11 att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för del av Notviken 4:40. Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse samt eventuell annan kompletterande service inom området. Syftet med detaljplanen är även att säkerställa en lämplig trafikhantering och struktur som beaktar naturvärden och ekosystemtjänster.

Planområdet ligger ca 4 km nordväst om Luleå centrum. Området ligger i Notviken intill trafikplats ”Rostbollen” längs väg 97. Planområdet angränsar befintliga villaområden med friliggande småhus 1-2 våningar. Planområdet inrymmer gatustrukturer, skogbeklädda delar, öppna gräsytor samt återvinningsstation. Planområdet omfattar ca 5 hektar och är i kommunal ägo.

Parallellt med planarbetet kommer en markanvisningsprocess med markanvisning efter ett jämförelseförfarande att inledas. Utlysning om markanvisning planeras att ske mellan samråd och granskning av detaljplanen.

Här befinner vi oss i planprocessen

Planförslaget har visats för samråd under juni månad.

Handlingar

Samrådshandlingar

Plankarta med planbestämmelser Pdf, 23.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Utredningar och underlag
Dagvattenutredning Pdf, 3.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Riskutredning Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Bullerutredning Pdf, 5.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta Kommunstyrelseförvaltningen, Detaljplanekontoret, telefon 0920-45 30 00.

Planarkitekt Sigrid Segerström
sigrid.segerstrom@lulea.se

Planchef Frida Lindberg
frida.lindberg@lulea.se

Sidan uppdaterades den 17 juni 2024