Arbetsplatsområde Norra Råneå

Detaljplan för del av Råneå 84:1 m. fl.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-12-20 att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för del av Råneå 84:1 m. fl.

Ny detaljplan för del av Råneå 84:1 m.fl syftar till att möjliggöra för fortsatt utveckling av verksamheter och arbetsplatser i området norra Råneå och därmed stärka näringslivet i norra delen av Luleå kommun.

Området ligger i direkt anslutning till Råneå, vid den norra infarten, med närhet till väg E4. Inom området finns fåtal avstyckade, privatägda fastigheter med pågående verksamheter. Det finns en efterfrågan på ytterligare mark för utveckling av dessa verksamheter samt för nya etableringar. Resterande mark är kommunalt ägd. Området är ca 15 hektar stort. 

I planarbetet ska bland annat lämplig fastighetsindelning och angöring studeras, liksom möjligheten att ansluta området till kommunalt vatten och avlopp. En annan fråga i planarbetet är möjligheten att behålla grön struktur inom området och som barriär mot omkringliggande bebyggelse.

Här befinner vi oss i planprocessen

Arbete pågår med att ta fram handlingar inför samråd.

Kontakt

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta Kommunstyrelseförvaltningen, Detaljplanekontoret, telefon 0920-45 30 00.

Planarkitekt Sigrid Segerström
sigrid.segerstrom@lulea.se

Planchef Frida Lindberg
frida.lindberg@lulea.se

Sidan uppdaterades den 17 juni 2024