Översiktskarta ungefärligt planområde Trekanten

Detaljplan för Gammelstaden 26:6, Kyrkbyn

Förslag till detaljplan för Gammelstaden 26:6, Kyrkbyn

KLF 2023/1734 (Tidigare SBF 2021-2046)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse på fastigheten. Lämplig typ av bostadsbebyggelse och eventuellt annan verksamhet ska under planarbetet utredas för att sedan inleda en markanvisningsprocess med markanvisning efter ett jämförelseförfarande.

Området ligger i Gammelstad Kyrkby vid den östra infarten in till Kyrkbyn från Luleå centrum och väg E4. Direkt angränsande mot fastigheten finns befintliga bostadsområden och Kyrkogården. I områdets södra delen gränsar fastigheten mot ett stort orört naturområde. Fastighetens areal är ca 2,1 hektar och ägs av Luleå kommun.

Fastigheten utgör ett redan ianspråktaget markområde för kommunens verksamheter. Dessa verksamheter ska omlokaliseras, vilket möjliggör en annan användning på platsen.

Gammelstads kyrkstad är ett Världsarvsområde som är mer än 400 år gammal och rymmer 405 kyrkstugor med sex stall och ett avträde. Kyrkstaden breder ut sig kring den stora medeltidskyrkan. Fastigheten Gammelstaden 26:6 ligger inom buffertzon för Världsarvet. Hänsynstagande till dessa värden måste särskilt beaktas och värnas om i planutformning och markanvisningsprocess.

Luleå kommuns översiktsplan Program till Vision Luleå 2050 (Antagen 2020) anger området som tät struktur. Förslaget bedöms vara förenligt med intentionerna i översiktsplanen.

Här befinner vi oss i planprocessen

Arbete pågår med att ta fram handlingar inför samråd. Samråd av detaljplanen planeras under hösten 2024.

Kontakt

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta Kommunstyrelseförvaltningen, Detaljplanekontoret, telefon 0920-45 30 00.

Projektledare/Planarkitekt Anneli Jonsson
anneli.jonsson@lulea.se

Planchef Frida Lindberg
frida.lindberg@lulea.se

Sidan uppdaterades den 17 juni 2024