Orienteringskarta planområde

Antagande: Ny bebyggelse vid Mjölkuddsrondellen, del av Mjölkudden 3:42 och Pontonen 2

Förslag till detaljplan för del av Mjölkudden 3:42 och Pontonen 2. SBF 2021/444

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta ett förslag till ny detaljplan för del av fastighet Mjölkudden 3:42 och Pontonen 2. En markanvisningstävling för planområdet har genomförts och det vinnande förslaget arbetas vidare med i detaljplanen.

Planens huvudsakliga syfte är att pröva förutsättningar för bostäder, kontor, och centrumverksamhet inom delar av fastigheten Mjölkudden 3:42 och Pontonen 2. Planens syfte är även att säkerställa gång- och cykelväg, bevarande av värdefulla träd och befintlig stenmur. Området avgränsas i norr och öst av Bodenvägen samt Mjölkuddsrondellen, i söder av Mjölkuddsvägen och i väster av villabebyggelse.

Gällande detaljplaner för del av Mjölkudden 3:42 medger gata eller torg samt park eller plantering. Gällande plan för Pontonen 2 medger fristående hus i en våning.

Detaljplanen bedöms vara förenlig med intentionerna i gällande översiktsplan. Ett detaljplaneprogram för Mjölkudden centrum är framtagen 2020 och används som underlag i planarbetet. Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för standardförfarande och antas av Kommunstyrelsen

Här befinner vi oss i planprocessen

Kommunstyrelsen beslutade 2024-02-12 § 46 att anta detaljplanen

Kommunstyrelsens protokollsutdrag Pdf, 2.6 MB.

Aktuella Handlingar

Antagande
Plankarta Pdf, 2.7 MB.
Planbeskrivning Pdf, 16.6 MB.
Granskningsutlåtande (samrådsredogörelse ingår som bilaga) Pdf, 426.6 kB.

Granskning
Plankarta Pdf, 2.2 MB.
Planbeskrivning Pdf, 16.6 MB.
Samrådsredogörelse Pdf, 329.8 kB.

Utredningar
PM Geoteknik, Miljöteknik Pdf, 1.8 MB.
MUR Geoteknik, Miljöteknik Pdf, 5.6 MB.
Riskanalys Pdf, 2.2 MB.
Fördjupad riskanalys Pdf, 2.2 MB.
Dagvattenutredning Pdf, 937.4 kB.
Trafikbullerutredning Pdf, 929.9 kB.
Gestaltningsprogram Pdf, 49.2 MB.

Tidigare handlingar

Samråd:
Plankarta Pdf, 2.4 MB.
Planbeskrivning Pdf, 16.6 MB.

Utredningar
Dagvattenutredning Pdf, 937.4 kB.
Riskanalys Pdf, 2.2 MB.
Fördjupad riskanalys Pdf, 2.2 MB.
Gestaltningsprogram Pdf, 49.2 MB.
PM Geoteknik, Miljöteknik Pdf, 1.8 MB.
MUR Geoteknik, Miljöteknik Pdf, 5.6 MB.

Kontakt

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta Kommunstyrelseförvaltningen, Detaljplanekontoret, telefon 0920-45 30 00.

Planarkitekt Madelene Rova
madelene.rova@lulea.se

Planchef Frida Lindberg
frida.lindberg@lulea.se

Sidan uppdaterades den 17 juni 2024