Förtätning av bostäder i Norra hamn, Svalan 9

Detaljplan för del av Centrum, Svalan 9
SBF 2021/860

Luleå stad växer och fler människor vill arbeta och bo i centrum. Aktuellt planområde ligger i Norra hamn, i närhet till arbetsplatser och handel. Området har goda förutsättningar för att utvecklas och ge plats åt nya bostäder och centrumverksamhet som därmed kommer att bidra med en förtätning och utveckling av Luleå centrum.

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att pröva förutsättningarna att uppföra tre nya byggnadsvolymer inom fastigheten för bostäder och centrumverksamhet. Den föreslagna bebyggelsen skulle enligt förslaget omfatta byggnader som är 6, 7 och 15 våningar från nivå Tullgatan och ska inrymma cirka 150 lägenheter. Detaljplanen syftar till att främja en god gestaltning samt se till att de höga kvalitetskrav på god arkitektonisk kvalitet som den strategiska platsen kräver säkerställs. Volym, gestaltning och materialval av tillkommande byggnader ska redovisas i ett gestaltningsprogram. Gestaltningsprogrammet ska baseras på en analys av byggnadens roll i stadsbilden och förhållande till angränsande byggnader, särskilt till hamnmagasinen. Detaljplanearbetet ska även särskilt utreda behovet av friytor, påverkan på omkringliggande boendemiljöer och gaturum, samt utreda en lämplig trafiklösning för att förhindra negativ påverkan av ytterligare trafik i området.

Gällande detaljplan för Svalan 9 (PL033) tillåter kvartersmark för bostäder. Nytt planförslag är förenligt med gällande översiktsplan och ska handläggas med standardförfarande.

Planområdet omfattas av fastigheten Svalan 9 i Luleå centrum. Fastigheten ägs av Lulebo AB och är lokaliserad vid Norra hamn på norra delen av centrumhalvön. Fastigheten är i dagsläget bebyggd med bostadshus och är cirka 4000 kvadratmeter stor.

Här befinner vi oss i planprocessen
Arbete pågår med att ta fram handlingar inför samråd.

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta avdelning stadsplanering och infrastrukturdrift, Stadsbyggnadsförvaltningen, 0920-45 30 00.

Planarkitekt Petra Widetun
petra.widetun@lulea.se

Planchef Frida Lindberg
frida.lindberg@lulea.se


Sidan uppdaterades den 27 mars 2024