Bilden ovan visar planområdets avgräsning med röd linje

Utökad byggrätt för centrumändamål (hotel och handel)

Förslag till detaljplan för del av Centrum, Räven 20, SBF 2019/324

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar för närvarande med att ta fram en detaljplan för Räven 20. Planens huvudsakliga syfte är att pröva förutsättningarna för en ändamålsenlig markanvändning samt en på- och ombyggnad av befintlig byggnad på fastigheten Räven 20.

Idag används byggnaden för hotell, kontor och handel. Gällande detaljplan tillåter bostäder. Detaljplanen syftar därmed till att planlägga för både gällande och befintlig markanvändning i form av centrumverksamhet [C], kontor [K] samt bostäder [B].

Befintliga byggnader mot Storgatan och Skeppsbrogatan är 5 våningar. Planförslaget innebär att del av byggnaden mot Storgatan byggs på med en restaurangdel samt en takterrass. Planen möjliggör likaså för takterrass på befintlig byggnadsdel mot Skeppsbrogatan. På innergården mellan Storgatan och Skeppsbrogatan föreslås del av den nuvarande byggnaden i en våning byggas på med fyra våningar samt en innergård.

Den förslagna bebyggelsen bedöms var förenlig med översiktsplanen. Detaljplanen handläggs enlig plan- och bygglagens (PBL 2010:900) regler för standard planförfarande. Detta innebär att stadsbyggnadsnämnden kan anta planen sedan berörda sakägare har getts tillfälle att lämna synpunkter på detaljplanen under ett samråd och på en granskningshandling. Synpunkter kommer sammanställas och bifogas handlingarna under processen.

Här befinner vi oss i planprocessen
Detaljplanen har visats för samråd under tiden 2021-05-20 till och med 2021-06-23 och bearbetas nu inför granskning.

Aktuella handlingar

Samrådshandlingar:
Plankarta med bestämmelser Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 30.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Utredningar som underlag:
Trafikbullerutredning Pdf, 884.3 kB, öppnas i nytt fönster.
PM Antikvariskt utlåtande Pdf, 24.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Vid funderingar eller synpunkter är du välkommen att kontakta avdelning stadsplanering och infrastrukturdrift, Stadsbyggnadsförvaltningen, 0920-45 30 00.

Planarkitekt Petra Widetun
petra.widetun@lulea.se

Avdelningschef Stadsplanering och infrastrukturdrift Robert Eriksson
robert.eriksson@lulea.se

Detaljplanen är just nu på samråd

Sidan uppdaterades den 27 mars 2024