Förtätning av Mjölkudden 3:51, Radiomasten

Förslag till detaljplan för Mjölkudden 3:51, Radiomasten.
SBF 2020/245

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 10 februari 2020 att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta och anta ett förslag till ändrad detaljplan för Mjölkudden 3:51, Radiomasten.

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för förtätning med bostäder genom utökad byggrätt. Detaljplanen syftar även till att säkerställa tillräckligt stor friyta på fastighetens innergård.

Planområdet är beläget ca 2,5 km från Luleå centrum och ligger inom stadsdelen Mjölkudden. Fastigheten Mjölkudden 3:51 är ca 3,6 hektar och ägs av Rikshem Bostäder AB. Söder om området ligger Tunaskogen och i norr ligger Mjölkuddsvägen.

Gällande detaljplan (detaljplan för kvarteret Radiomasten, PL078) medger bostäder, servicehus med äldreboende samt omsorgsboende, den reglerar infart samt pekar ut områden för parkering, uthus och transformatorstation.

Planförslaget innebär att fastigheten kan förtätas med tre nya punkthus i den sydöstra delen av fastigheten. Intill de befintliga enplanshusen i sydöst möjliggörs ett 6 våningar högt bostadshus och mellan de befintliga T-formade punkthusen möjliggörs två nya bostadshus 7 respektive 8 våningar höga. Planen möjliggör även tillbyggnad av befintliga enplanshus i sydöst. I övrigt bekräftas den befintliga bebyggelsen.

Detaljplanen handläggs enlig plan- och bygglagens regler för standard planförfarande. Detta innebär att stadsbyggnadsnämnden kan anta planen sedan berörda sakägare har getts tillfälle att lämna synpunkter på detaljplanen under ett samråd och på en granskningshandling.

Detaljplanen bedöms vara förenlig med intentionerna i gällande översiktsplan.

Här befinner vi oss i planprocessen

Detaljplanen är överklagad och inskickad till mark- och miljödomstolen för beslut.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2022-09-29 § 123 att anta detaljplanen.

Stadsbyggnadsnämndens protokoll Pdf, 2.3 MB.

Planförslaget har visats för samråd fr o m 2021-09-21 t o m 2021-10-13
Planförslaget har visats för granskning fr o m 2022-04-06 t o m 2022-04-29


Aktuella handlingar

Antagandehandlingar

Plankarta Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 10.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Granskningsutlåtande inklusive samrådsredogörelse Pdf, 391.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskningshandlingar

Plankarta Pdf, 1.2 MB.
Planbeskrivning Pdf, 10 MB.
Samrådsredogörelse Pdf, 344.8 kB.

Utredningar

Dagvattenutredning Pdf, 3 MB.
PM Geoteknik Pdf, 461.8 kB.
Markteknisk undersökningsrapport Pdf, 3.2 MB.
Kompletterande miljöteknisk markundersökning Pdf, 2.4 MB.

Tidigare handlingar

Samrådshandlingar

Plankarta Pdf, 1.4 MB.
Planbeskrivning Pdf, 9.9 MB.

Kontakt

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta Kommunstyrelseförvaltningen, Detaljplanekontoret, telefon 0920-45 30 00.

Planarkitekt Ruben Noren Selberg
Ruben.noren.selberg@lulea.se

Planchef Frida Lindberg
frida.lindberg@lulea.se


Sidan uppdaterades den 17 juni 2024