Översiktskarta

Utveckling av kvarteret Fågeln

Detaljplan för del av centrum, kv Fågeln, SBF 2015-115

Syftet med detaljplanen är dels att möjliggöra byggnation av bostäder i form av ett nytt stadskvarter på utfylld mark, dels att möjliggöra en förbättrad strandpromenad runt varvet.

Området ligger i södra hamn, söder om västra Varvsgatan och fram till Rådstugatans förlängning.

I Program till Vision 2050 (gällande översiktsplan) är området utpekat som ett nytt område för bostäder och arbetsplatser i centrum. Översiktsplanen förordar för området tät bebyggelse med blandning av bostäder och arbetsplatser.

Detaljplanen omfattar ett nytt stadskvarter som ansluter till Luleås kvartersstruktur. En bred kaj runt bebyggelsen ska säkerställa allmänhetens tillgång till vattnet. Under planarbetet kommer tonvikt läggas på arkitektonisk utformning av ny bebyggelse, påverkan på stadsbilden samt allmänhetens tillgång till strandpromenad och kaj.

Här befinner vi oss i planprocessen
Planarbetet befinner sig nu i ett tidigt skede. Efter att det inledande utrednings- och skissarbetet är klart kommer ett förslag till detaljplan att visas för samråd.

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt reglerna i plan- och bygglagen.

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta avdelning stadsplanering och infrastrukturdrift, Stadsbyggnadsförvaltningen, 0920-45 30 00.

Planchef Frida Lindberg
frida.lindberg@lulea.se


Sidan uppdaterades den 27 mars 2024