Grävskopor-i-arbete

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan är en aktuell karta oftast i skala 1:500 över en fastighet som redovisar fastighetens exakta gränser och byggrätt enligt den gällande detaljplanen.

Tänk på att det finns risk för skalfel när du skriver ut kartan själv. Kontrollera alltid mot skalstocken för att upptäcka eventuella fel. Kontrollera också så att symboler och teckensnitt ser rätt ut innan du skickar in situationsplanen till miljö- och byggnadsnämnden.

Taxa för nybyggnadskarta


Mervärdesskatt (25%) tas ut på avgift för nybyggnadskarta som kommunen tillhandahåller när nybyggnadskartan inte behövs för bygglovsprövning.

Avgift = mPBB x NKF x Nnk
I tabellen nedan är avgiften baserad på mPBB = 57,3 och Nnk = 1,2

mPBB En tusendels prisbasbelopp
Nnk Justeringsfaktor nybyggnadskarta
NKF Nybyggnadskartefaktor

Avgift för nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta (inkl. granskning och komplettering)

NKF

Avgift (kr)

Enbostadshus oavsett tomtyta

190

13 064,40

Övriga byggnader, tomtyta < 2000 m²

190

13 064,40

2 000 - 4 999 m²

300

20 628

5 000 - 9 999 m²

350

24 066

10 000 - 15 000 m²

400

27 504

Tomtyta > 15 000 m²


Tidsersättning

 Kommentar
Byggnadsnämnden beslutar i samband med granskning av ansökningshandlingar om nybyggnadskarta erfordras (PBL 9:21).

Räkneexempel 1

Enbostadshus oavsett tomtyta

Avgift= mPBB x NKF x Nnk
mPBB = 57,3
NKF= 190
Nnk = 1,2

Avgift= 57,3 x 190 x 1,2 = 13 064,40 kr

Räkneexempel 2

Övriga byggnader, tomtyta 6 000 m²

Avgift= mPBB x NKF x Nnk
mPBB = 57,3
NKF= 350
Nnk = 1,2

Avgift= 57,3 x 350 x 1,2 = 24 066 kr

Behöver jag en nybyggnadskarta?

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar om nybyggnadskarta krävs. Avdelning Miljö och bygg hjälper dig om du har några frågor om vilken typ av kartunderlag som du behöver för din situationsplan.

När kan en nybyggnadskarta behövas?

I samband med bygglovsansökan krävs alltid en situationsplan. Inom detaljplanelagda områden ska situationsplanen alltid baseras på en aktuell nybyggnadskarta. Att situationsplanen ska baseras på en nybyggnadskarta kan även krävas i andra fall, till exempel om bygglovet avser byggnation utanför detaljplan men med anslutning till kommunalt VA eller vid byggnation nära fastighetsgräns.

Vad är en nybyggnadskarta?

Nybyggnadskartan utgör en samlad redovisning av:

  • Fastighetens exakta mått och läge redovisade med fastighetsgränser.
  • Gällande planer, byggnadsreglerande bestämmelser och officialrättigheter för aktuell fastighet, till exempel planbestämmelser, strandskydd, fornlämningar, kommunalt vatten- och avloppsområde, skyddsområde för vattentäkt, servitut, ledningsrätt eller gemensamhetsanläggningar. Aktuell detaljplan bör ha vunnit laga kraft och eventuell fastighetsbildning vara genomförd innan slutlig nybyggnadskarta upprättas.
  • Befintliga byggnader.
  • Markhöjdskillnader redovisade med markhöjdpunkter.
  • Vägar, gator och gatuhöjder.
  • Detaljer om förhållanden på fastigheten t ex luftledningar, kabelskåp och belysningsstolpar.
  • Anslutningspunkter för vatten och avlopp (dagvatten, spillvatten), redovisade med höjd och dimension för anslutande ledningar i förbindelsepunkt.
  • Angränsande fastigheter och deras byggnader intill aktuell fastighet.

Sidan uppdaterades den 24 september 2019