Kvalitets och gestaltningsprogram

1: Den övergripande struktur- och gestaltningsidén ska vara grund till en komplettering av tidigare antaget detaljplaneprogram.

2: I den fördjupade delen utarbetas riktlinjer och förslag för utformning av allmän platsmark, gator och parker, samlings-och mötesplatser samt dagvattenhantering, men även lokalisering och utformning av offentliga byggnader inklusive teknikbyggnader. Översiktliga principer för disposition och utformning av bebyggelse och anläggningar på kvartersmark formuleras.

3: Delen med riktlinjer för hållbar stadsbyggnad ska visa på systemtekniska nivåer för byggandet för energi, miljö, avfallshantering etc.

 

Kvalitets- och gestaltningsprogram Kronan

Många har deltagit i dialogmötena eller på annat sätt bidragit med sina synpunkter under arbetets gång. Resultatet är ett kvalitets- och gestaltningsprogram för Kronandalen med omgivningar, se dokument del 1-6.
Kapitel 7-11 berör genomförande och kapitel 12 innehåller bilagor.
Ladda upp PDF filerna för granskning.

Kapitel 1-3, Introduktion

Kapitel 1-3, Introduktion

Kapitel 5 Allmän plats parker

Kapitel 5, Allmän plats parker

Kapitel 4, gator och torg

Kapitel 4, Gator och torg

Kapitel 6, Riktlinjer för det byggda

Kapitel 6, Riktlinjer för det byggda

Kapitel 12, Bilagor

Kapitel 12, Bilagor

Kapitel 7-11, Genomförande

Kapitel 7-11, Genomförande

Kvalitet och gestaltningsprogram

Kvalitets- och gestaltningsprogrammet består av tre huvuddelar:

  • översiktlig del med en överordnad struktur- och gestaltningsidé för olika strukturer inom området och förbindelser med omgivningen,
  • fördjupad del som ska utgöra riktlinjer för utformning av offentliga rum på allmän platsmark, men också principer för disposition av kvartersmark,
  • del som ska utgöra riktlinjer för att upp nå en hållbar stadsbyggnad


Målen med kvalitets- och gestaltningsprogrammet samt systemhandlingen är:

  • Helhetssyn på områdets utformning, innehåll och ambitionsnivå framgår.
  • Utformningen av gator, platser och parker och bebyggelsestruktur är tydlig.
  • Förslagen till områdets utformning är tekniskt utredda och kostnadsbedömda.
  • Handlingarna är ett stöd för framtida detaljprojektering.
  • En bra dialog med närboende, verksamma företag i området och byggherrar.
  • Berörda parter har en gemensam bild av kvalitetskraven för området.
  • Tanken kring områdets utformning är säkrad för genomförande i olika skeden.

Sidan uppdaterades den 12 juli 2022