Utfartsbidrag enskilda vägar

Att söka kommunalt bidrag till underhållskostnad för enskild utfartsväg  är enkelt. Börja med att läsa vilka bestämmelser som gäller och fyll därefter i vår ansökningsblankett.

Bestämmelser

För att bli beviljad kommunalt bidrag till underhållskostnad för enskild utfartsväg gäller följande bestämmelser enligt beslut i kommunfullmäktige.

Byggande

Vid ny- eller ombyggnad kan kommunalt bidrag utgå med 23% av den beräknade kostnaden.

Kostnadsberäkning och arbetsbeskrivning ska upprättas av kommunen, som även ska utföra avsyning när arbetet är klart.

Bidraget utbetalas så snart vägen avsynats och godkänts. Förutsättning för att bidraget ska utgå är att vägen uppfyller krav för erhållande av kommunalt underhållsbidrag.

Underhållsbidrag

Kommunalt bidrag utgår i enlighet med kommunfullmäktiges beslut för 2015 och framåt. Bidraget är sex kr per meter väg och år under förutsättning att väglängden är minst 100 meter vid en intressent samt minst 200 meter vid fler än en intressent.

Väglängden skall mätas från entré till vägkant där anslutning sker till allmän väg eller annan väg.

Minst en intressent skall vara boende vid vägen året om och väglängden från allmän eller annan väg till entrén ska vara minst 100 meter.

För att bidrag skall kunna betalas ut måste vägen underhållas på sådant sätt att trafik med bil kan ske hela året.

Bidrag utgår inte till fastighet som taxerats såsom fritidsfastighet eller då permanent bostad ligger inom planlagt fritidsområde. Bidrag utgår i sistnämnda fallet om den permanenta bostaden funnits före planläggningen.

Väg med bidrag får inte stängas för trafik för allmänheten utan kommunens godkännande.

Bidrag utbetalas årsvis i efterskott.

Ansökan

När du som fastighetsägare ansöker om bidrag till underhållskostnad för enskild väg finns det några frågor vi vill ha svar på. Det är:

  • Antalet fastighetsägare vid vägen
  • Antal fastigheter vid vägen bebodda hela året
  • Väglängd, meter
  • Ansluter till allmän väg
  • Ansluter till enskild väg

Vi vill att du svarar på den blankett vi tillhandahåller och skickar den till oss när du fyllt i uppgifterna som efterfrågas.
Sänd sedan denna blankett till:bidragenskildavagar@lulea.se

Får du inte upp den ifyllningsbara blanketten kan det bero på din webbläsare. Prova att byta.

Till ifyllnadsbar PDFöppnas i nytt fönster

 

Vad händer sedan ?

När vi fått in en korrekt ifylld ansökan registreras ditt ärende och du får  besked om din ansökan beviljats/avslagits under november månad innevarande år.

Utbetalning för beviljade ansökningar

Har du blivit beviljad bidrag sker utbetalning i december året därpå.

Exempel:

En ansökan som inkommer under juli 2017 behandlas under november 2017 och om den blir beviljad sker utbetalning i efterskott december 2018. Inga utbetalningar för del av året kommer att ske.