Miljöprojekt Karlshäll

Luleå kommun driver, i samarbete med Länsstyrelsen och Naturvårdsverket, detta miljöprojekt för att förbereda och genomföra efterbehandlingsåtgärder av förorenade sediment i Karlshäll. Syftet är att minimera spridningen av föroreningarna till Luleälven och till Bottenviken.

Luleå kommun kommer att ta hand om kvicksilverföreningar som finns i området runt den gamla slipmassefabriken i Notviken och förhindra att de sprids. Inom ramen för saneringsprojektet planerar vi därför att muddra och avvattna de förorenade sedimenten för att sedan lägga upp och förvara dem på land.

Kontakt: Projektledare Marianne Kallin,  0920-45 30 00