Kombiterminal Gammelstad

I november startar arbetat med utbyggnad av Gammelstad kombiterminal. Utbyggnaden görs för att utöka vårt hållbara transportsystem. Gammelstad kombiterminal är ett viktigt nav i transportnätet i Sveriges norra region och en förutsättning för att transporterna på järnväg ska öka även framöver.

Tidplanen för arbetet är november 2019 - november 2020.

 

 

Det är Luleå kommun och Trafikverket som tillsammans bygger spåret i detta samverkansprojekt.

Bakgrunden är att Trafikverket i dagsläget äger de befintliga spåren på Gammelstad kombiterminal och Luleå kommun äger marken där anläggningen är belägen och ansvarar för underhåll och anordnande av verksamhet på området.

Ett tydligt projektmål är att Luleå kommun på sikt ska överta ägandeskapet av järnvägsanläggningen på kombiterminalen från Trafikverket.

Gammelstad kombiterminal är ett viktigt infrastrukturprojekt

Det finns stora behov av att utveckla järnvägsanläggningen inne på kombiterminalens område eftersom kombitrafiken ökat och fler tåg till och från Gammelstad kombiterminal krävs för att möta transportbehovet.

Syftet är att förbättra transportmöjligheterna till och från regionen. Detta ger väsentligt bättre förutsättningar för regionens företag att bibehålla och utöka verksamheten. En väl fungerande kombiterminal ger bättre förutsättningar att attrahera till investeringar och bidrar till ett effektivt nationellt och internationellt logistiksystem.

Gammelstad kombiterminal byggs ut för en växande stad

Luleå har drygt 77 700 (2019) invånare och målet är en befolkningsökning på 600 fler Luleåbor per år framöver. En förutsättning är då givetvis att finns ett utbyggt transportnät som emotser det behov av transporter av gods som krävs.
De transporter som sker på järnväg och väg idag räcker inte till för ett framtida större Luleå som också behöver fler arbetstillfällen.

Järnvägen är generellt en ganska gammal och välanvänd anläggning i vår region. Stora investeringar har skett och kommer att fortsätta ske på de statligt ägda delarna. Utbyggnaden av Gammelstad kombiterminal är därför helt i linje med att förstärka möjligheter till transporter av * intermodal karaktär. Infrastrukturen kommer därmed att få ett totalt lyft genom att flera infrastrukturförvaltare bidrar gemensamt till målen avseende transporter på Botniska korridoren.

Effektmål för projekt Gammelstad kombiterminal

Kapaciteten som * intermodalt nav ökar. Långväga tågtransporter knyts samman med lastbil ut till företag över hela länet och Nordkalotten. Omlastningar kopplade till utbyggnationen av hamnen i Luleå tillgodoses.

Främja hållbara transporter

  • Få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur
  • Bidra till ökad miljönytta och färre transporter på väg över längre distanser (förbättrad trafiksäkerhet, mindre trängsel)
Illustration från:bothniancorridor.com

Illustration från:bothniancorridor.com

Ökad kapacitet och tillväxt

  • Med fler järnvägsspår i anläggningen ökar kombiterminalens kapacitet. Det innebär att fler företag kan etablera sig på marknaden
  • Ökad hamnkapacitet i Luleå hamn och godsomsättning vid Gammelstad kombiterminal innebär ökad tillväxt i regionen och ger förutsättningar till nya arbetstillfällen. Förhoppningen är att det ska ge fler arbetstillfällen även till grupper som idag är underrepresenterade så som tex utrikesfödda, kvinnor och unga. Luleå hamn är en av 5 svenska hamnar som EU lyft fram och pekat ut som Core Network hamnar, vilket innebär att det är en hamn som är väsentlig för att de europeiska transportstråken ska fungera.
  • Verksamhet som angränsar till sjöfart är av tydlig internationell karaktär, vilket bidrar till ökade internationella kontakter och ökad mångfald
  • Pågående satsning på Norrbotniabanan knyter ihop den Botniska korridoren och öppnar upp för handel och transporter med länder som ligger öster om Sverige. Det är helt i linje med EUs utvecklingsplaner för stomnätskorridorer inom Europa. I detta fall avses stomnätskorridoren Scandinavian Mediterranean Corridor
  • Basindustrin i Norrbotten och norra Sveriges transportinfrastruktur är av stor betydelse för Sveriges och Europas fortsatta tillväxt

Målgrupper

  • Aktörer och delar av näringslivet som redan är etablerade samt nya aktörer som vill etablera sig.
  • Järnvägsoperatörer, speditionsföretag, regionala näringslivet, Luleå hamn

Bakgrund

Kombiterminalen i Gammelstad är en sk Riksterminal. Vid invigningen år 2003 fanns 2 järnvägsspår. Sedan dess har den varit en stor framgång både i ett miljö- och trafikperspektiv. Kombitrafiken har stadigt utökats och i med det byggdes anläggningen ut redan 2006 med ytterligare 1 spår.

I samband med att Trafikverket meddelat att de spår som nyttjats för omlastning vid lastspår med tillhörande lastkajer kommer att slopas vid Luleå bangård väcktes frågan på var sådan omlastning nu skulle ske. Projektet har pågått sedan 2016 då en projektgrupp etablerades för förberedande arbete innan formellt beslut om projektstart fattats. Under 2017 gjordes en förstudie ang behovet av ytterligare utbyggnad med ett eller två spår till vid Gammelstad kombiterminal, detta som en ersättning av de spår som skulle försvinna från Luleå bangård. I denna kom man fram till att kombiterminalen i och med slopade spår samt ökade transportbehov behövde byggas ut ytterligare.

Nyttjande av anläggningen

Idag nyttjas anläggningen som omlastningsterminal där gods lastas om från järnväg till vägtrafik med hjälp av truckar.

EU - finasierad satsning

Luleå kommun har ansökt och fått beviljat stöd från Tillväxtverket. Det innebär att projektet tilldelats stöd ur den Europeiska regional utvecklingsfonden, Operativa programmet för Övre Norrland; insatsområdet ”Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur”. Stödet uppgår till 49,82% av den sammanlagda stödgrundande finansieringen.

Nuläge

Arbete med att projektera anläggningen samt upphandla entreprenör för utförande av ändringarna på anläggningen pågår.

Byggstart är preliminärt beräknad till senhösten 2019 alt våren 2020. Man avser att öppna det nya spåret för trafik under hösten 2020.

Framtiden

Prognoser pekar på ytterligare utökat behov av kombitransporter på järnväg inom regionen. I framtiden kan behov av ytterligare spår finnas. Inga beslut är tagna kring detta.

* Intermodal

Intermodalitet är ett begrepp inom transporttekniken. Det betyder att en transport av en godsenhet kan ske med utnyttjande av flera transportsätt. Det bildas av prefixet inter som betyder mellan eller inom samt modul som betyder enhet.

Godsenheterna utgöres vanligen av containrar, växelflak, semitrailers eller hela lastbilar varvid transportsätten är godståg, lastbil eller i vissa fall färjor (båtar).

Den vanligaste användningen av begreppet är godstransport av containrar, växelflak, semitrailrar eller hela lastbilar som sker med järnväg och lastbil. Omlastningen sker då vid kombiterminaler mellan kombitåg och draglastbilar eller hela lastbilar.

En fördel med intermodala transporter är att själva godset ej berörs. Skador och stölder undviks.

EU eftersträvar en ökad intermodalitet bland annat för att i större utsträckning kunna utnyttja det europeiska järnvägsnätet och sjöfarten istället för motorvägar.

Kontakt

Projektchef:
Robert Eriksson, Luleå kommun
070 510 60 91
robert.eriksson@lulea.se

Projektledare:
Tobias Isaksson, Luleå kommun
070 346 33 06
tobias.isaksson@lic-ab

Projektkommunikatör:
Eva Sundgren
Tel.070 338 96 95
eva.sundgren@lulea.se