Utomhusmiljö Persöns förskola, en del av förskolans gård

Persö förskola

Persöns förskola ligger cirka 2 mil norr om Luleå. Barngrupperna är uppdelade på yngre och äldre barn. Vi erbjuder kreativa lärmiljöer som utvecklar barns inneboende lust, nyfikenhet, kreativitet och självförtroende. Alla barn får möjlighet att på ett lekfullt och utforskande sätt upptäcka sin omvärld.

Verksamhetsidé/Pedagogisk inriktning

Persö förskola har fyra avdelningar. Vi på Persö förskola har en tro på att barnen kan och vill lära sig. Alla barn är olika och det innebär att vi måste ge dom olika förutsättningar för att lyckas. Viktigt att vi ger dem tid och möjligheter att pröva och lyckas och att det är ok att misslyckas och lära av det.

Vi tror på barnens styrkor och kompetenser samt att de lär tillsammans. Alla barn ska känna trygghet och uppskattning för den man är och att våga vara sig själv. Vi pedagoger ska arbeta för att vi tillsammans ska utveckla de positiva sidorna hos varje individ och ge barnen upplevelsen av att det är en stor vinst att finnas till för varandra.

Alla förskolor har ett systematiskt kvalitetsarbete och följer upp olika resultat. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad vi ska göra för att bli bättre.

Barns inflytande

Våra lärmiljöer ska vara trygga, välkomnande och tillgängliga för alla barn och utgå ifrån barnens intressen. Miljöerna ska vara inbjudande och fantasifulla med en rik variation av material som ska inspirera till lek, kreativitet, utforskande och samspel. Barnen ska ges möjlighet till inflytande och påverkan genom att bygga på barnens nyfikenhet och skapa möjlighet för utforskande tillsammans. Våra lärmiljöer ska vara meningsskapande och ha utmaningar samt möjligheter till vila och avslappning.

Föräldrasamverkan

Den tillitsfulla relationen med vårdnadshavare börjar vid introduktionen av barn och familj till förskolan. Med tydlighet och lyhördhet skapar vi relation och kommunikation för barnets bästa. Genom den dagliga kontakten och Instagram kommuniceras händelser i barnens dag på förskolan. Utvecklingssamtal erbjuds en gång per år och ytterligare samtal vid vårdnadshavares önskemål. Föräldramöten och förädraråd är tillfällen för information och samtal kring pedagogiska frågor

All diskriminering och trakasserier på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionshinder förbjuds. Alla ska känna sig trygg, sedd, bekräftade, respekterade och bemötas för den man är. Ingen ska behöv uppleva kränkande behandling. Med likabehandling menas att alla ska behandlas så att de har lika möjligheter. Det innebär dock inte alltid att alla ska behandlas lika. För att upptäcka något av ovanstående så har förskolans personal god kunskap i att se och bemöta i det dagliga arbetet, samt att regelbundet undersöka genom observationer och intervjuer.

Varje barn och introduktion är unik och tiden för introduktionen varierar beroende på barnets behov och tidigare erfarenhet av förskolan. För att barn och föräldrar ska få en så bra start som möjligt på sin förskoletid brukar vi avsätta en till två veckor för introduktion.

När ni får er platsbekräftelse, ring förskolan för att komma överens om datum och tid för första besöket.

Kontakt

Persö förskola
Månsgårdsvägen 10
975 97 Luleå

Avdelningar/Visten
Carpe diem: 0920-45 72 37
Veni: 0920-45 71 33
Vidi: 0920-45 71 34
Vici: 0920-45 72 78

Rektor
Stina Lindgren
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 21 januari 2023