Centrum mot våld

(persiska/فارسی)

- برای کسانی که نیاز به مشاوره و پشتیبانی درباره خشونت در روابط نزدیک دارند

مرکز مبارزه با خشونت نام کلیه دو مرکز است: مرکز Freda و مرکز EQ شما در این مراکز می توانید مشاوره و راهنمایی درباره خشونت در روابط نزدیک دریافت کنید.

مراکز Freda برای کسانی است که تحت خشونت در روابط نزدیک بوده‌اند یا هستند. مرکز Freda برای کودکان و نوجوانانی که خشونت خانوادگی را تجربه کرده اند نیز خدمات ارائه می کند.

مرکز EQ برای کسانی که در مدیریت احساسات خود مانند خشم مشکل دارند و یا در روابط نزدیک خود از نوعی خشونت استفاده می کنند مشاوره و پشتیبانی میدهد. شاید شما می ترسید که به عزیزان خود آسیب برسانید.

با مرکز Freda تماس بگیرید:

شماره تلفن: ۰۲۰۴۴۲۲۴۴

مکالمه با شماره تلفن بالا در قبض تلفن شما دیده نمی شود.

از طریق مرکز خدمات مشتریان کمون لولئو: ۰۹۲۰۴۵۳۰۰۰

ایمیل: freda@lulea.se

خدمات الکترونیکی: lulea.se/fredamottagningen

تماس با مرکز EQ :

از طریق مرکز خدمات مشتریان کمون لولئو: ۰۹۲۰۴۵۳۰۰۰

ایمیل: eq@lulea.se

خدمات الکترونیکی: lulea.se/eq

Sidan uppdaterades den 24 February 2023