Dyslexi

Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner som är av betydelse för att kunna förstå skriftspråket. Det yttrar sig i svårigheter att uppnå automatisk läsning och i bristfällig stavning.

Svårigheten går i regel igen i släkten och man kan anta att det finns ärftlighet i botten. Utmärkande för dyslexi är att även man kan uppnå en godtagbar funktion i läsning, hänger problemen med stavning envist med.

Läs- och skrivsvårigheter är den övergripande termen som innefattar alla som har svårigheter att läsa och/eller skriva oavsett vad som är orsaken. Läs- och skrivsvårigheter kan bl a bero på syn- eller hörselproblem, kulturell och språklig understimulering, språkstörning, bristfällig undervisning, emotionella problem, bristande kunskaper i svenska språket (när ett annat språk är modersmålet) och dyslexi.

Rättigheter vid dyslexi

I författningar som gäller skolan nämns varken dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter. Elever med dessa funktionshinder ryms inom begreppen ” elever med svårigheter i skolarbetet” och ”elever med behov av specialpedagogiska insatser”. Rektor har skyldighet att tillse att det upprättas åtgärdsprogram för elever som behöver särskilt stöd.
Läs mer om särskilt stöd här

Det är viktigt att barn och ungdomar med läs- och skrivsvårigheter får hjälp att lyckas i skolan. Forskning har visat att skolmisslyckande ökar risken för psykisk ohälsa.

Läs mer om elevhälsan här

Hit kan du vända dig

Elevhälsan  

Veta mer

Vårdguiden om Dyslexi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenska Dyslexiföreningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades den 20 januari 2023