För dig som är god man/förvaltare

På den här sidan hittar du information för dig som är god man eller förvaltare.

Du är ställföreträdare

Uppdraget som god man eller förvaltare innebär att du är ställföreträdare för någon som inte kan förvalta sina tillgångar eller verka för sitt eget bästa. Det innebär att du ska se till så att personen, din huvudman, får den vård och tillsyn som personen behöver samt att se till att personen inte missgynnas i olika sammanhang.

I början av ditt uppdrag

När en god man eller förvaltare, även kallad ställföreträdare, har fått beslut om ett nytt uppdrag som omfattar förvalta egendom så ska gode mannen eller förvaltaren direkt ta hand om förvaltningen av huvudmannens egendom. Det är därför viktigt att ställföreträdaren snabbt tar kontakt med huvudmannen, anhöriga som kan ha värdefull information att lämna eller behöva få, eventuellt boende där huvudmannen vistas eller andra personer i huvudmannens närhet för att få kännedom om huvudmannens situation och vilka behov och önskemål huvudmannen har.

Tänk på att uppdraget startar den dag som framgår av tingsrättens eller överförmyndarnämndens beslut. Tidpunkten framgår även av det registerutdrag som gode mannen eller förvaltaren får från överförmyndarnämnden. Registerutdraget kan användas för att visa till exempel Försäkringskassan, personal på boenden, bank eller andra myndigheter att du är god man eller förvaltare för en viss person och därmed har rätt att företräda personen. Det kan också användas för att anmäla säskild postadress hos Skatteverket.

Ställföreträdaren bör undersöka huvudmannens behov av:

 • att egendomen är försäkrad
 • sjuk/aktivitetsersättning
 • merkostnadsersättning (ange även om huvudmannen har kostnader för arvode till god man)
 • bostadsbidrag eller bostadstillägg
 • bistånd enligt socialtjänstlagen, till exempel försörjningsstöd, kontaktperson, hemtjänst, särskilt boende med mera
 • insatser enligt LSS, till exempel ledsagning, personlig assistans, kontaktperson med mera
 • bostadsanpassningsbidrag
 • skuldsanering

En god man eller förvaltare bör tänka på att förenkla sitt arbete så mycket som möjligt genom att, till exempel sköta huvudmannens bankärenden via internetbank och använda sig av autogiro för betalning av räkningar i de fall det är möjligt. Tänk även på att överlämnande av fickpengar och matpengar inte alltid behöver vara kontanter. Ofta kan det ordnas genom att huvudmannen får ett eget bankkort eller att personal på äldreboenden får hantera ICA-kort, Coop-kort eller liknande.

Redovisning av ditt uppdrag i vår e-tjänst

Som ställföreträdare är du enligt föräldrabalken skyldig att fortlöpande föra räkenskaper samt lämna in årsräkning varje år senast sista februari. För att underlätta för dig som har uppdrag så finns en e-tjänst du kan använda.

Via e-tjänsten Administrera uppdrag når du även blanketten "Försättsblad för insändande av verifikat för ställföreträdare".

I den nya e-tjänsten Provisum Ställföreträdare finns en manual. Manualen är inte komplett och tanken är att den kommer fyllas på med mer information allt eftersom.

Om du har övriga funderingar gällande e-tjänsten så är du välkommen att kontakta någon av oss handläggare på överförmyndarexpeditionen. Vi förstår att det är mycket nya moment, men en bra start är att själv klicka runt inne i e-tjänsten och se hur allt ser ut.

Din ekonomiska redovisning till överförmyndarnämnden
Om du som ställföreträdare (god man eller förvaltare) har fått ett förordnande som omfattar att förvalta någons egendom betyder det att du ska sköta personens ekonomi och är därmed skyldig att redovisa hur du sköter den till överförmyndarnämnden.

Förteckning
Ett nytt uppdrag ska starta med att du i en förteckning anger vilka tillgångar och skulder huvudmannen har den dag tingsrätten beslutar att du förordnats till uppdraget. Innan beslutet expedierats och du tagit dig till banken och tagit andra ekonomiska kontakter kan det naturligtvis dröja några dagar men förteckningen ska ändå gälla beslutandedatumet. Du har två månader på dig att inlämna förteckning, så ha inte för bråttom utan ta den tid som behövs för att säkerställa så långt det är möjligt att få med alla uppgifter. Skyldigheten att lämna förteckning gäller inte vid byte av ställföreträdare.

Löpande räkenskaper
Enligt föräldrabalken ska en ställföreträdare fortlöpande föra räkenskaper över din förvaltning. Med det menas att löpande notera alla inkomster och utgifter. Det kan göras genom att du använder dig av vår e-tjänst, att du för kassablad/kassabok på papper eller gör ett Excel-dokument. Att enbart hänvisa till bankens kontoutdrag är inte att föra löpande räkenskaper.

Föräldrabalken säger också att ställföreträdaren omsorgsfullt ska fullgöra sina skyldigheter och alltid handla på det sätt som bäst gagnar den enskilde och att den enskildes medel ska i skälig omfattning användas för hans eller hennes uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. En ställföreträdare får inte ge bort den enskildes egendom, om det inte är fråga om personliga presenter vars värde inte står i missförhållande till den enskildes ekonomiska villkor. Vidare får en ställföreträdare inte sammanblanda den enskildes ekonomi med sin egen eller med tillgångar som ställföreträdaren annars förvaltar. Se därför till att ordna med banken så att du får tillgång till kontot där pensionen och andra inkomster går in så att du kan betala din huvudmans utgifter därifrån.

Behöver du göra uttag eller köp ska det ske från huvudmannens konto. Många banker kan ordna så att ställföreträdaren får ett eget kort till huvudmannens konto. Är din huvudman ekonomiskt aktiv, kanske med hjälp av personal eller anhöriga, se till att öppna ett eget konto till huvudmannen då du annars måste redovisa även deras transaktioner.Observera att överförmyndarnämnden bara utövar tillsyn över dig som ställföreträdare. Om du lämnar medel till personal på boende eller anhöriga för inköp ska du kontrollera att dessa kommer huvudmannen till godo. Däremot ska den person som hanterat pengarna behålla sina kvitton efter din genomgång av dem.

Årsräkning
De löpande räkenskaperna ska sedan sammanställas i en årsräkning som lämnas in till överförmyndarnämnden senast sista februari. Föräldrabalken anger att i årsräkningen ska anges den enskildes tillgångar och skulder vid början och slutet av den tid som räkningen avser. Vidare ska en sammanställning göras av inkomster och utgifter under nämnda tid. Av årsräkningen ska särskilt framgå hur mycket som har använts för den enskildes uppehälle eller nytta i övrigt. Det betyder att den förteckning som du tidigare lämnat in anges som ingående tillgångar, de inkomster och utgifter du fört löpande ska sammanställas samt att du anger utgående tillgångar per årsskiftet enligt bankens årsbesked.

Använder du dig av vår e-tjänst är sammanställningen snabb och enkel om du löpande fört redovisningen fram till årsskiftet.

Att lämna in en redovisning är inte bara en matematisk sammanställning där summan av ingående tillgångar och inkomster blir samma som summan av utgifter och utgående tillgångar, du ska även tänka på att den enskilde och dennes anhöriga har rätt att få ta del av årsräkningen när den avlämnats till överförmyndarnämnden. Därför är det viktigt att det av årsräkningen framkommer vilka olika typer av inkomster den enskilde haft som skattepliktig inkomst, bidrag och så vidare.

Hur du fört de löpande räkenskaperna är avgörande för hur sammanställningen av årsräkningen sedan blir. Vi hjälper dig gärna att komma igång med de löpande räkenskaperna så är mer än halva jobbet gjort till du ska sammanställa det till årsräkningen. När ditt uppdrag upphör, till exempel om huvudmannen avlider eller du blir utbytt ska du istället lämna en sluträkning. Med sluträkning menas sista redovisningsperioden, 1 januari fram till att ditt uppdrag upphört men formen för den är detsamma som för årsräkning.

Till årsräkning och sluträkning ska också lämnas en redogörelse, samt att du fyller i dagboken löpande om du använder e-tjänsten. I den beskriver du de andra delarna av ditt uppdrag samt hur omfattande arbetet under året har varit samt om du önskar arvode. Redogörelsen tillsammans med arvodesriktlinjerna som nämnden antagit ligger till grund för ditt arvode. Arvodet baseras på uppdragets karaktär och omfattningen av det arbete som lagts ner under året. Det är alltså viktigt att du redogör för vilka åtgärder du har vidtagit i ditt uppdrag. Nytt beslut om arvode fattas varje år. Det är också då beräkningen görs om huvudmannen själv ska betala arvodet eller om kommunen ska göra detta.

Överförmyndarnämndens granskning
Överförmyndarnämnden granskar redovisningar vilket inte är samma sak som att vi godkänner dem. Vi försöker naturligtvis så långt det är möjligt att säkerställa att pengarna använts för huvudmannens bästa vilket innebär att vi måste få samtliga underlag som kontoutdrag, fakturor och kvitton för att kunna granska redovisningen. Vi återlämnar underlagen till dig när granskningen är klar. Vi känner dock inte huvudmannen och det kan därför vara svårt för oss att avgöra rimligheten i alla utgifter.

Den dagen uppdraget upphör helt får den enskilde eller dennes dödsbo samtliga redovisningshandlingar (förteckning, årsräkningar och sluträkning) som vi förvarat. De har då tre år på sig att eventuellt väcka talan vid domstol mot dig som ställföreträdare om de anser att du inte skött ditt uppdrag. En ännu större anledning att du ser till att alltid ta kvittenser vid avlämnande av kontanter, spara kvitton vid inköp och på alla sätt dokumentera hur pengarna använts. Tydliga och transparenta redovisningar minskar risken för att frågor uppstår.

Om du inte längre vill eller kan ha kvar ditt uppdrag som god man eller förvaltare så behöver du begära dig entledigad. Det ska du göra skriftligen och med fördel via vår e-tjänst.

Överförmyndarnämnden kommer då påbörja arbetet med att hitta en ny ställföreträdare. Den personen vi tillfrågar kommer mest troligt att kontakta dig för att få mer information om huvudmannen. För att underlätta för den nya ställföreträdaren är det viktigt att du fyller i blanketten "Överlämnande av uppdrag" och lämnar över i samband med eventuella övriga handlingar vid bytet. Blanketten hittar du i nedanstående e-tjänst.

Kom ihåg att du har kvar uppdraget till dess att vi har fått in ett åtagande från den nya ställföreträdaren och vi har fattat ett beslut om byte. Du är skyldig att fullgöra ditt uppdrag fram till dess.
Den genomsnittliga handläggningstiden för byte är cirka tre månader.

När du blivit förordnad som god man eller förvaltare behöver du lämna in en förteckning över din huvudmans tillgångar och skulder. Förteckningen ska visa vilka tillgångar och skulder som huvudmannen har den dag då gode mannen/förvaltaren blir förordnad till uppdraget, datum för förordnandet framgår av registerutdraget.
Som tillgångar räknas också fast egendom och bostadsrätt samt mer värdefullt lösöre, till exempel motorfordon, släpvagnar, båtar och konstverk.

Förteckningen lämnar du med fördel in via e-tjänsten. I e-tjänsten finns även möjlighet för att föra dina löpande räkenskaper.

Banktillgångar och värdepapper per förordnande datum ska styrkas med saldo eller värdebesked från bank eller värdepappersförvaltare. På underlagen ska det även framgå att samtliga konton, förutom det för gode mannen/förvaltaren disponibla kontot, är försedda med överförmyndarspärr. Om ett konto eller fond har överförmyndarspärr betyder det att gode mannen eller förvaltaren inte kan disponera (inte kan disponeras av ställföreträdaren utan samtycke från överförmyndarnämnden). 

Uppgifterna i förteckningen använder gode mannen/förvaltaren som ingående värde när den första årsräkningen ska upprättas.

Det kan behövas en del efterforskning av den gode mannen eller förvaltaren för att ta reda på vilka tillgångar och skulder som huvudmannen har innan en förteckning kan upprättas. Ställföreträdaren bör därför inte ha för bråttom med att lämna in förteckningen. Den ska avges på heder och samvete och lämnas in till överförmyndaren inom två månader efter förordnandet (14 kap. 1 § föräldrabalken).

Vid byte av god man eller förvaltare behöver den nya ställföreträdaren inte lämna förteckning. Då används istället den avgående ställföreträdarens sluträkning som ingångsvärde. Överförmyndarnämnden skickar kopia av sluträkningen till den nya gode mannen eller förvaltaren när sluträkningen är granskad.

Samtliga av huvudmannens bankkonton, fondkonton och liknande, som inte behövs för huvudmannens löpande utgifter ska av banken förse med så kallad överförmyndarspärr. Undantaget från spärr är det så kallade disponibla kontot som gode mannen eller förvaltaren använder för löpande utgifter. Överförmyndarpärren innebär att gode mannen eller förvaltaren inte får ta ut innestående medel utan överförmyndarnämndens tillstånd. I ett godmanskap är det möjligt för huvudmannen att göra uttag från spärrade konton eller fonder.

Det är till det disponibla kontot som insättningarna av huvudmannens månatliga inkomster ska göras. På det disponibla kontot får det finnas kvar högst 25 000 kr efter att månadens utgifter är betalda.

Om du som god man eller förvaltare behöver ta ut pengar från ett överförmyndarspärrat konto så behöver du göra en ansökan om samtycke för det hos överförmyndarnämnden. Om huvudmannen förstår vad saken gäller så ska huvudmannen samtycka till uttaget.

Tänk på att ansöka om samtycke till uttag i god tid, särskilt om det är större belopp som överstiger tre prisbasbelopp som ska tas ut, eftersom sådana beslut måste fattas vid överförmyndarnämndens sammanträde.
Nämnden sammanträder varje månad, förutom juli.

Gode mannen eller förvaltaren ska se till att huvudmannens tillgångar är placerade på ett sätt som ger tillräcklig trygghet och skälig avkastning. Om det i ett uppdrag visar sig att placeringarna inte uppfyller ovanstående krav, så bör du som ställföreträdare se över behovet av att placera om tillgångarna. För att få hjälp med denna bedömning så kan du till exempel kontakta banken för att få ett placeringsförslag.
För vissa placeringar krävs samtycke av överförmyndarnämnden.

Överförmyndarnämnden samtycke krävs inte för:

 • skuldförbindelser utfärdade eller garanterade av stat eller kommun
 • skuldförbindelser (obligationer) utfärdade av bank eller kreditmarknadsföretag
 • andelar i värdepappersfonder

För placeringar i till exempel aktier och försäkringar krävs överförmyndarnämndens samtycke till placeringen. I föräldrabalkens 14 kapitel 5 § anges vilka placeringar som inte kräver samtycke.

De kontanter som inte omedelbart behövs för något inköp, överlämnande av fickpengar eller liknande ska sättas in på det överförmyndarspärrade kontot.

Huvudmannens tillgångar får inte sammanblandas med gode mannens eller förvaltarens egna tillgångar.

Gode mannen eller förvaltaren ska enligt föräldrabalkens bestämmelser varje år före 1 mars lämna en redovisning till överförmyndarnämnden. Årsräkningen omfattar i normalfallet kalenderåret och ska innehålla uppgifter om inkomster och utgifter under året samt tillgångar och skulder vid början och slutet av året. Enligt föräldrabalken ska en ställföreträdare fortlöpande föra räkenskaper över de transaktioner som utförs för huvudmannens räkning, dessutom ska underlag till exempel räkningar, kvittenser och kvitton för dessa transaktioner sparas.

Enklaste sättet för att lämna in din årsräkning är via vår e-tjänst, du behöver en e-legitimation för att kunna använda tjänsten.
Om du saknar möjlighet att använda dig av e-tjänsten så kan du kontakta överförmyndarexpeditionen för att få en blankett för årsräkning skickad till dig istället.

Utöver den ekonomiska redovisningen ska en redogörelse för hur ställföreträdaren har sörjt för huvudmannens person lämnas in. I redogörelsen beskriver du som ställföreträdare vilka insatser som du gjort för att säkerställa att huvudmannens hjälpbehov har blivit tillvaratagna i olika situationer.
Det är även i redogörelsen som du kan beskriva om det under redovisningsåret hänt något särskilt som påverkat huvudmannen eller möjligheten att sköta uppdraget.

Uppgifterna i årsräkningen och redogörelsen är underlag för att kunna fatta arvodesbeslut.

Det finns tre sätt att lämna din årsräkning till nämnden:

 1. Årsräkning och redogörelse via e-tjänsten men underlagen i pappersform.
 2. Årsräkning och redogörelse via e-tjänsten med inscannade underlag
 3. På pappersblanketter: årsräkning, redogörelse, kassablad och underlag i pappersform

Checklista för årsräkning

Oavsett om du lämnar din årsräkning digitalt via vår e-tjänst eller på pappersblankett så behöver du säkerställa att du lämnar in en komplett årsräkning. För att underlätta för dig har vi tagit fram följande checklista:

Följande ska bifogas årsräkningen oavsett hur den lämnas in:

 • Årsbesked för bankkonton, fonder, pensionsförsäkringar och övriga placeringar. På årsuppgiften ska det även framgå om kontot/placeringen har överförmyndarspärr (alla konton/placeringar förutom det disponibla kontot ska vara försett med spärr/inte kunna disponeras av god man/förvaltare)
 • Kontoutdrag för hela redovisningsperioden för bankkonton som du som god man/förvaltare redovisar (till exempel det konto du som god man/förvaltare disponerar samt eventuella sparkonton med överförmyndarspärr).
 • Kontoutdrag för huvudmannens skattekonto för hela redovisningsperioden
 • Kontrolluppgift eller månatligt utbetalningsavi/lönespecifikation där bruttobelopp, skatt och eventuella bidrag framgår
 • Var noga med att även redovisa mer värdefullt lösöre i årsräkningen.
  Exempelvis fordon (bil, skoter, husvagn, släp), mer värdefull konst, smycken och andra samlingar. Du kan uppskatta värdet på tillgångarna om du inte har ett marknadsvärde.
 • Kom ihåg att redovisa de konton som huvudmannen disponerar själv, eller med hjälp av personal, och eventuellt ICA/Coop kort. Om du redovisar i pappersform så ska dessa konton tas upp under övriga tillgångar.
 • Sortera räkningsunderlag, kvittenser, kvitton (verifikat till årsräkningen) utifrån datumordningen på kontoutdraget, sortera inte efter samma räkningstyp. Om en kostnad är densamma under hela året behöver endast ett underlag bifogas, i annat fall bifogas avi för varje gång beloppet ändras. Observera att även autogiro och e-fakturor ska styrkas med underlag.
 • Årsräkningen ska balansera, det vill säga att ingen differens ska finns. Det är din uppgift att hitta orsaken till att årsräkningen inte balanserar. Om du ändå inte får årsräkningen att balanseraså redovisar du differensen på en egen rad i årsräkningen.

Om du lämnar din årsräkning på pappersblankett behöver du också tänka på följande:

 • Årsräkningen ska vara underskriven på heder och samvete. Samtliga uppgifter på årsräkningen ska vara i beständig skrift (inte blyerts eller rättade med Tip-Ex) och årsräkningen ska avse rätt redovisningsperiod.
 • Samtliga poster på kontoutdraget ska finnas med på kassablad, inte redovisas i klumpform.
 • ”Redogörelse för uppdrag som ställföreträdare” ska vara ifylld. Observera att nämndens blankett för redogörelse måste användas.

Årsräkningen, redogörelsen och kassabladen ska läggas längst fram i bunten av handlingar, sedan resterande handlingar enligt ordningen nedan.

Sortera gärna dina underlag till årsräkningen så här:

 • Årsbesked från bank
 • Kontrolluppgifter/månatlig utbetalningsavi eller lönespecifikation
 • Kontoutdrag
 • Räkningsunderlag (verifikat) sorterade i händelseordning januari till december.

Tänk på att:

 • Du behöver inte dela upp en faktura på flera utgiftstyper, eller i flera kolumner på kassabladet (exempelvis kostnader för äldreboende där mat och omsorgsavgift ingår redovisas som en betalning)
 • Om du gör överföringar mellan huvudmannens konton så lämna gärna meddelanderutan tom, då framgår det vanligtvis på kontoutdraget till vilket kontonummer överföringen skett. Om kontonummer inte framgår ska kontoutdrag bifogas årsräkningen även för mottagarkontot, alternativt annat underlag som styrker vilket konto som pengarna har överförts till.
 • Överföringar mellan konton som redovisas under konton som hanteras av ställföreträdare i e-tjänsten redovisas via knappen registrera överföring. Överföringar mellan konton som ligger under tillgångar på pappersblanketten ska inte tas upp i årsräkningen. Däremot ska överföringar från de konton du som god man kan disponera andra konton redovisas.
 • Överföring av medel som utbetalats till huvudmannens eget konto redovisas som fickpengar, även kallat privata/egna medel.
 • Sparande i fonder redovisas som en utgift i de löpande räkenskaperna, försäljning av fonder som en inkomst.
 • Om du gör kontantuttag ska huvudmannen eller personal på boende som tar emot pengarna kvittera till sig medlen. Kvittenserna ska bifogas årsräkningen.
 • De inköp som görs med pengar som boendet kvitterat till sig ska inte redovisas till överförmyndarnämnden. Det är du som kontrollerar att dessa pengar används till huvudmannens nytta, förslagsvis en gång i månaden.
 • Eventuella kontanter hos dig som ställföreträdare ska redovisas i årsräkningen. Observera att kontanter endast får förekomma i undantagsfall. Det ska även framgå av de löpande räkenskaperna/kassabladen hur kontanterna används och kvitton bifogas årsräkningen.

Du behöver inte lämna in checklistan till oss, men tänk på att det tydligt ska framgå på de handlingar du skickar in vilken huvudman som de avser. Detta är särskilt viktigt om du bara lämnar in verifikat i pappersform men redovisningen i e-tjänsten.

Överförmyndarnämnden har bestämt vilka riktlinjer som ska gälla vid beslut om arvode och ersättning till dig som är ställföreträdare.
I riktlinjerna beskrivs de olika arvodesnivåerna som finns för att fatta beslut om arvode för ekonomisk förvaltning och personlig arvode. Arvodesnivåerna utgår från olika procentsatser av de gällande prisbasbeloppen och beslut om arvode fattas i samband med att årsräkningen granskas. Riktlinjerna beskriver också hur särskilda rättshandlingar som redovisas kan arvoderas med ersättning per arbetad timme. Observera att du bara kan få ersättning för arbetad tid inte restid.

För att kunna fatta beslut om storleken på arvodet så tittar den handläggare som granskar årsräkningen och redogörelsen på hur omfattande förordnandet är och vilka insatser av ställföreträdaren som krävts i uppdraget. För att handläggaren ska kunna göra en så bra bedömning som möjligt är det därför viktigt att du som ställföreträdare ser till att den informationen finns i årsräkningen och redogörelsen.

Om du vill ha ersättning för de resor du gjort i uppdraget så behöver du föra en körjournal och bifoga den med redogörelsen. Du får ersättning per kilometer, men kan inte få ersättning för själva restiden. Det är därför viktigt att du försöker samordna de månatliga resorna.

För att kunna sköta uppdraget så brukar det oftast bara behövas ett besök per månad hos din huvudman. Körjournalen ska visa vilket datum och vilken sträcka i kilometer du kört och varför. Du hittar blankett för körjournal under Stöd i uppdraget som god man/förvaltare.

Du kan också göra en egen körjournal i till exempel Excel. I vår e-tjänst kan du fylla i körjournal via dagboken.

En god man eller förvaltare får aldrig själv bestämma hur stort arvode eller ersättning som ska betalas ut och ta ut det i förskott. 

Sidan uppdaterades den 29 april 2024