För dig som är förmyndare/förälder till underårig

Den som är underårig företräds i sina ekonomiska angelägenheter av en eller två förmyndare, vanligtvis föräldrarna. Den som är vårdnadshavare är också förmyndare om inte något annat har bestämts.

En underårig kan få en särskilt förordnad vårdnadshavare utsedd av tingsrätten om förmyndarna är avlidna eller av annan anledning inte kan fullgöra vårdnaden. I vissa situationer kan en underårig behöva en tillfällig god man, till exempel om förmyndaren och den underåriga båda är delägare i samma dödsbo eller i en annan situation har motstridiga intressen. Överförmyndarens samtycke behövs om föräldrar vill låta en omyndig driva visst slag av rörelse.

Information om tillsynen av förmynderskap

I varje kommun måste det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Luleå kommun har vi en överförmyndarnämnd som sammanträder första torsdagen i varje månad, undantaget juli. Stor del av den löpande verksamheten har delegerats till handläggare på överförmyndarenheten. Överförmyndarnämnden utövar enligt 13 kapitlet i föräldrabalken tillsyn över alla förmynderskap, det vill säga över alla barn som är folkbokförda i kommunen.

Har du frågor är du välkommen att ta kontakt med oss på överförmyndarenheten.

Utbetalning till överförmyndarspärrat konto

När ett barn får en utbetalning till exempel försäkringsersättning, arv, gåva eller finns med i testamente som är större än ett prisbasbelopp (52 500 kronor för 2023) så ska den som betalar ut ersättningen, till exempel ett försäkringsbolag, se till att pengarna sätts in på ett bankkonto i barnets namn som är försett med överförmyndarspärr. Detta enligt föräldrabalkens 16 kapitel § 11.

Det är banken som på begäran av er förmyndare öppnar ett nytt bankkonto och förser detta med överförmyndarspärr.

Uttag från överförmyndarspärrat konto

Om ni som förmyndare vill ta ut pengar från ett konto som har överförmyndarspärr så behöver ni ansöka om samtycke till uttag hos överförmyndarnämnden. I ansökan ska ni ange vad ni vill göra med pengarna och hur stor del av barnets tillgångar som ska användas för inköpet eller placeringen. Om barnet är över 16 år ska förutom förmyndarens/förmyndarnas underskrift även barnets underskrift finnas på ansökan.

Enligt föräldrabalken 12 kapitlet § 4 ska barnets tillgångar i skälig omfattning användas till uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. Barnets ålder, föräldrarnas villkor och andra individuella förhållanden ska beaktas både av sökande och av nämnden vid prövningen om samtycke kan ges till uttaget. Individuella förhållanden är exempelvis vad utbetalningen har avsett. Om det är försäkringsersättning för ett livslångt handikapp är vi mer restriktiva till att bevilja uttag för annat än sådant som underlättar eller behövs på grund av handikappet och inte kan ersättas med andra medel.

Vissa saker beviljar nämnden aldrig samtycke till, detta är saker som ska ingå i förälders underhållsskyldighet. Hit hör mat, boende och kläder.

För inköp av fordon som till exempel skoter, moped, EPA-traktorer krävs alltid att barnet har ett förarbevis för fordonet för att överförmyndarnämnden ska bevilja samtycke till uttaget.

Omplacering av tillgångar

Pengar som inte tas i anspråk ska placeras tryggt och ge en skälig avkastning. Nämndens rekommendation är att ni förmyndare regelbundet kontaktar banken för rådgivning. Vid omplaceringar ska placeringsförslaget tillsammans med blanketten Ansökan om överförmyndarnämnden samtycke ges in till nämnden. Överstiger ansökt belopp 157 500 kr måste beslutet lyftas till överförmyndarnämndens sammanträde.

När nämnden fattat beslut om att lämna samtycke till uttag skickas ett uttagstillstånd till er. Detta tillstånd gäller i tre veckor och ni ska inom den tiden besöka ert bankkontor för att göra uttaget eller omplaceringen. Underlag på att inköpet eller omplaceringen är gjord ska lämnas in till överförmyndarnämnden så snart som möjligt eller senast det datum som står i brevet med nämndens beslut.

Kontrollerad förvaltning – skyldighet att redovisa

När ett barns tillgångar överstiger åtta gånger prisbasbeloppet (beloppet för år 2020 är 378 400 kronor) är förmyndarna skyldiga att snarast meddela överförmyndarnämnden om detta och lämna in en förteckning. Ni ska därefter årligen redovisa hur barnets tillgångar förvaltats. Redovisningen görs på nämndens blankett "Årsräkning/sluträkning" och avser kalenderår. Årsräkningen ska vara inlämnad före 1 mars efterföljande år.

Redovisningen ska omfatta barnets alla tillgångar och eventuella inkomster, det vill säga även det som inte finns på ett överförmyndarspärrade konton.

Utbetalas barnpension till efterlevande förälder ska denna tas upp som en inkomst i årsräkningen även om den utbetalas till förälder. Eftersom barnpensionen är avsedd att ersätta en del av den försörjning som den nu avlidna föräldern tidigare bidrog med redovisas användningen av barnpensionen genom en motsvarande post på utgiftssidan, som levnadsomkostnader för barnet.
Du behöver alltså inte verifikat i form av kvitton, fakturor för denna del av utgifter.

När barn ska driva rörelse

Föräldrar får inte låta barn under 16 år driva rörelse. Om föräldrar vill låta en omyndig, som har fyllt 16 år, driva visst slag av rörelse som medför bokföringsskyldighet eller själva vill driva rörelsen för barnets räkning behövs samtycke från överförmyndarnämnden.
Bestämmelser om detta finns i föräldrabalkens 13 kapitel 13 paragrafen.

Kravet på överförmyndarnämndens samtycke för att underårig ska få bedriva rörelse finns för att säkerställa att barn inte riskerar att bli skuldsatta eller gå i personlig konkurs.

När den underåriga blir myndig

När barnet blir myndig upphör förmynderskapet och därmed också överförmyndarnämndens tillsyn. Den myndige företräder då sig själv i alla avseenden.

Om du som förälder har lämnat in årsräkningar kommer barnet efter sin 18 års dag att få ta del av alla årsräkningar som lämnat in till överförmyndarnämnden. Barnet kan då se vilka pengar som funnits och hur de har använts.

Mer information för dig som är förmyndare eller förälder till underårig

Sidan uppdaterades den 19 januari 2024