Arvode för uppdraget

God man/förvaltare har rätt till ett skäligt arvode och ersättning för nödvändiga utgifter för uppdraget enligt 12 kap 16 § föräldrabalken.

Arvodet betalas i regel av huvudmannen

Huvudregeln är att det är huvudmannen som ska betala arvodet och ersättningen. En förutsättning är att huvudmannens tillgångar överstiger 2 prisbasbelopp (88 600 kronor för 2016) eller att huvudmannens inkomst före avdrag för skatt överstiger 2,65 prisbasbelopp (117 395 kronor för 2016). I annat fall ska kommunen stå för arvodet. Om huvudmannen till viss del kommer över någon av gränserna kan endast den del som överstiger tas i anspråk för arvodet, kommunen betalar resterande del. Om särskilda skäl finns kan överförmyndarnämnden göra undantag från huvudregeln.

Om huvudmannen enligt beslut ska betala arvodet ska ställföreträdaren betala in skatt och arbetsgivaravgifter till Skatteverket för huvudmannens räkning. Se mera hur du gör detta i Skatteverkets informationsbrochyr för gode män och förvaltare.

Återställ
Arvodets storlek
Återställ
Om huvudmannen har små marginaler