Ekonomiskt bistånd för EU/EES-medborgare

För dig som är EU/EES-medborgare och vistas i Luleå kommun.

Vistelse de tre första månaderna

Som EU/EES-medborgare har du rätt att studera, arbeta eller enbart vistas i Sverige utan uppehållstillstånd i upp till tre månader. Detta gäller även för dina familjemedlemmar.

Fortsatt vistelse därefter

Efter tre månaders vistelse i Sverige har du som är EU/EES-medborgare fortsatt uppehållsrätt utan uppehållstillstånd om du har arbete, är egen företagare eller aktivt söker jobb.

Du har också fortsatt uppehållsrätt när du studerar vid en etablerad utbildningsinstitution eller bara vistas i landet. Detta är under förutsättning att du har tillräckliga resurser för att försörja dig och dina familjemedlemmar samt att du och din familj har en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige.

Om du är familjemedlem till en EU/EESmedborgare som har uppehållsrätt i Sverige har också du uppehållsrätt i Sverige.

Uppehållsrätten för EU/EES-medborgare och deras familjemedlemmar finns så länge kriterierna är uppfyllda.

När rätten att vistas i Sverige har upphört

Om du inte uppfyller kraven för uppehållsrätt och inte heller har uppehållstillstånd har du inte rätt att vistas i Sverige och ska därför lämna landet.

Söka ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd är individuellt behovsprövat och det ställs krav på att du ska ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning. Målet är alltid att ekonomiskt bistånd ska vara tillfälligt och att du ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt.

Om du vill ansöka om bistånd kontaktar du under kontorstid socialtjänstens mottagningsenhet i Luleå. Efter kontorstid ansvarar myndighetsberedskapen för kommunens socialtjänst.

Utredning

Socialtjänsten utreder vid tillfället för din ansökan om du uppfyller kraven för sökt ekonomiskt bistånd. Utredningen består av flera delar. Alla krav måste vara uppfyllda för att du ska bedömas ha rätt till bistånd.

Utredning om uppehållsrätt finns

Socialtjänsten utreder om du har uppehållsrätt. Du måste ha uppehållsrätt som ekonomiskt aktiv för att bistånd ska kunna beviljas. Ekonomiskt aktiv är du om du uppfyller något av nedanstående kriterier.

  • Du är arbetstagare eller egen företagare i Sverige.
  • Du är aktivt arbetssökande och bedöms ha en verklig möjlighet att få en anställning. För att anses vara aktivt arbetssökande ska du vara inskriven vid Arbetsförmedlingen och vara beredd att ta anvisat lämpligt arbete. Du ska vara beredd att delta i verksamheter som anordnas inom ramen för arbetsmarknadspolitiken. Om du har sökt arbete i sex månader utan resultat bedöms du som huvudregel inte ha en verklig möjlighet till anställning.
  • Du är familjemedlem till en EU/EES-medborgare med uppehållsrätt enligt ovanstående två punkter.

Utredning om hemvist

Det ska också göras en bedömning av om du har ditt ”egentliga bo och hemvist” i Luleå kommun eller i någon annan kommun. I denna prövning ingår en bedömning av om du har ordnat bostad för dig och din familj i Luleå kommun.

Utredning av behovet

Om socialtjänsten konstaterar att du både har uppehållsrätt i Sverige och din hemvist i Luleå kommun bedöms din ansökan på samma sätt som ansökningar från svenska medborgare. Socialtjänsten utreder då bland annat om behovet kan tillgodoses på annat sätt. Exempelvis, om du har uppehållsrätt som egenföretagare förutsätts du klara dig på inkomster från företaget eller annars söka annat arbete. Eller om du har en försörjningsansvarig partner i hemlandet, kan behovet tillgodoses genom hemresa.

Akuta situationer

Om du inte uppfyller ovanstående krav om uppehållsrätt, hemvist och behov, är du inte berättigad till bistånd annat än i akut nödsituation. I Luleå kommuns ansvar för de personer som vistas i kommunen ingår att pröva om tillfälligt bistånd behövs för att avhjälpa en akut nödsituation. I denna prövning ska socialtjänsten särskilt beakta eventuella barns behov.

Även vid akuta situationer ska socialtjänsten prövaom ditt behov kan tillgodoses på annat sätt. Som sökande bör du därför i första hand ha undersökt möjligheterna till stöd genom ambassaden eller konsulatet. Om socialtjänsten bedömer att du är i en nödsituation som inte kan lösas på annat sätt, kan bistånd ges i form av enstaka bidrag till mat, logi eller hemresa.

Kontakt

Måndag-fredag 8-17, Luleå kommun Kundcenter 0920-45 30 00.

Övrig tid, om det är akut, kontakta socialtjänstens myndighetsberedskap i Luleå via SOS alarm på 112.

Sidan uppdaterades den 16 januari 2023