Demensteamet

(persiska/فارسی)

برای کسانی است که بیماری فراموشی یا آلزایمر دارند و یا از نزدیکان بیمار آلزایمری هستند

تیم بیماری فراموشی به افرادی که با این بیماری زندگی می کنند و یا از نزدیکان یا پرستاران مراقبت این بیماران هستند کمک و راهنمایی می دهد. ما همچنین می توانیم در مورد کمک و پشتیبانی هایی که کمون می تواند به شما ارائه دهد به شما اطلاعات می دهیم. پشتیبانی از طرف اطرافیان می تواند برای آسان کردن زندگی روزمره و درک شرایط جدید کمک کند.

با ما تماس بگیرید:

از طریق مرکز خدمات مشتریان کمون لولئو: ۰۹۲۰۴۵۳۰۰۰

Sidan uppdaterades den 1 March 2023