Tillsyn

Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor

Räddningstjänsten utför tillsyn av byggnader och anläggningar enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Syftet är att minska risken för och eventuella skador av bränder och andra olyckor.

Följande personer bör närvara vid tillsynen

  • Fastighetsägare
  • Nyttjanderättshavare
  • Brandskyddsansvarig (om särskild sådan finns)

Omfattning

Räddningstjänsten granskar verksamhetens tekniska och organisatoriska brandskydd samt dokumentation av det systematiska brandskyddsarbetet i stort. Tillsynsbesöket består normalt av en administrativ granskning följt av en stickprovskontroll av brandskyddet i byggnaden/verksamheten.

Kostnad för tillsyn

Kommunen tar ut en avgift för tillsyn enligt fastställd taxa Pdf, 39.9 kB, öppnas i nytt fönster..

Tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor

Räddningstjänsten gör tillsyn av verksamheter och byggnader enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Denna syftar till att minera risker och skador av brandfarliga och explosiva varor.

Vem kan omfattas av tillsyn

Tillsynen riktas normalt till dem som hanterar brandfarliga och explosiva varor i tillståndpliktig mängd, men tillsyn kan även genomföras över hantering som inte är tillståndspliktig.

Följande personer bör närvara vid tillsynen

  • Föreståndare för brandfarlig eller explosiv vara
  • Brandskyddsansvarig
  • Fastighetsägare

Omfattning

Tillsyn av brandfarlig och explosiv vara innebär både kontroll av handlingar och administration runt hanteringen samt en teknisk stickprovskontroll. 

Kostnad för tillsyn

Kommunen tar ut en avgift för tillsyn enligt fastställd taxa Pdf, 39.9 kB, öppnas i nytt fönster..

Sidan uppdaterades den 8 januari 2024