Skydd mot olyckor

Lagen om skydd mot olyckors, LSO, syfte är att bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Lagen innehåller bestämmelser om de åtgärder som den enskilde, kommunen och staten ska vidta till skydd mot olyckor.

Enskildas skyldigheter

Enligt 2 kap. 2 § LSO ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Skyldigheter vid farlig verksamhet

I 2 kap. 4 § säger lagen att vid en anläggning där verksamheten innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljön, är anläggningens ägare eller den som utövar verksamheten på anläggningen skyldig att i skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap med personal och egendom och i övrigt vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa sådana skador. Den som utövar verksamheten är även skyldig att analysera riskerna för sådana olyckor.

Vid utsläpp av giftiga eller skadliga ämnen från en anläggning som avses i stycket ovan ska, enligt 2 kap. 5 § LSO, den som utövar verksamheten underrätta länsstyrelsen, polismyndigheten och kommunen om utsläppet påkallar särskilda åtgärder till skydd för allmänheten. Underrättelse ska också lämnas om det föreligger överhängande fara för ett sådant utsläpp.

För att uppfylla kraven i lagen om skydd mot olyckor bör ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete bedrivas under byggnadens eller anläggningens hela användningstid. I detta ingår att brandskyddet bör dokumenteras.

Ett systematiskt brandskyddsarbete kan helt enkelt ses som ett sätt att ha ordning och reda i sitt brandskydd. Det är ett kvalitetshöjande arbete som påminner om såväl internt arbetsmiljöarbete som övrigt kvalitetsarbete. Finns det redan någon annan form av lednings- eller kvalitetsledningssystem inom verksamheten kan det systematiska brandskyddsarbetet med fördel integreras i det. Ett systematiskt brandskydd bör alltså bedrivas för alla byggnader eller anläggningar, dock i varierande omfattning.  

Exempelvis behöver kanske en förskola en enklare form av systematiskt brandskyddsarbete, med en mycket enkel form av dokumentation av relevanta delar i brandskyddet, medan en komplex industri förmodligen behöver ett mer avancerat systematiskt brandskyddsarbete och med en mer omfattande dokumentation för detta.

Det är inte tillsynsmyndighetens behov eller krav som styr hur dokumentationen läggs upp, utan den är i första hand till för objekten själva och för att de ska ha ordning och reda i sitt system. 

Däremot kommer tillsynsmyndigheten vid en tillsyn troligen att gå igenom det systematiska brandskyddsarbetet och be att få se dokumentationen eller delar av den.

Dokumentation

Dokumentationen är viktig då brandskyddsarbetet annars blir svårt att förmedla och följa upp. Men det avgörande är ändå vad som i praktiken åstadkoms. Dokumentationen ska vara ett hjälpmedel och en kunskapskälla för det systematiska brandskyddsarbetet.

Innehållet i dokumentationen styrs av behovet i det enskilda fallet. I nedanstående länk till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kan du få vägledning för vad som är lämpligt att beskriva i en skriftlig dokumentation.

Brandskydd i flerbostadshus

Varje år omkommer cirka 120 personer i Sverige i bränder, de flesta av dem i samband med bränder i bostäder. Många enkla åtgärder kan vidtas för att förhindra brand och för att minska dess konsekvenser. Ett bra brandskydd består av flera olika delar och bygger på att alla parter, både ägare och användare av en byggnad, tar ansvar för det. För att säkerställa att samtliga delar i brandskyddet fungerar, behöver ett systematiskt brandskyddsarbete bedrivas.

Broschyren Brandskydd i flerbostadshus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. riktar sig till hyresvärdar, bostadsrättsföreningar och andra som ager, förvaltar eller hyr ut boende i flerbostadshus. Informationen beskriver kortfattat viloket ansvar olika parter har för brandskyddet. Den beskriver också de vanligast förekommande brandskyddsinstallationerna i sådana byggnader. Broschyren är tänkt som ett stöd i det systematiska brandskyddsarbetet som ska bedrivas i fastigheten och ger förslag på hur fastighetsägare kan arbeta med brandskyddet.

Mer information

Mer information om systematiskt brandskyddsarbete finns på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Har ni frågor om systematiskt brandskyddsarbete är ni välkomna att kontakta Luleå kommun på telefon 0920-45 30 00 eller mail Luleå kommun.

Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor

Räddningstjänsten utför tillsyn av byggnader och anläggningar enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Syftet är att minska risken för och eventuella skador av bränder och andra olyckor.

Följande personer bör närvara vid tillsynen

  • Fastighetsägare
  • Nyttjanderättshavare
  • Brandskyddsansvarig (om särskild sådan finns)

Omfattning

Räddningstjänsten granskar verksamhetens tekniska och organisatoriska brandskydd samt dokumentation av det systematiska brandskyddsarbetet i stort. Tillsynsbesöket består normalt av en administrativ granskning följt av en stickprovskontroll av brandskyddet i byggnaden/verksamheten.

Kostnad för tillsyn

Kommunen tar ut en avgift för tillsyn enligt fastställd taxa Pdf, 39.9 kB, öppnas i nytt fönster..

Tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor

Räddningstjänsten gör tillsyn av verksamheter och byggnader enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Denna syftar till att minera risker och skador av brandfarliga och explosiva varor.

Vem kan omfattas av tillsyn

Tillsynen riktas normalt till dem som hanterar brandfarliga och explosiva varor i tillståndpliktig mängd, men tillsyn kan även genomföras över hantering som inte är tillståndspliktig.

Följande personer bör närvara vid tillsynen

  • Föreståndare för brandfarlig eller explosiv vara
  • Brandskyddsansvarig
  • Fastighetsägare

Omfattning

Tillsyn av brandfarlig och explosiv vara innebär både kontroll av handlingar och administration runt hanteringen samt en teknisk stickprovskontroll. 

Kostnad för tillsyn

Kommunen tar ut en avgift för tillsyn enligt fastställd taxa Pdf, 39.9 kB, öppnas i nytt fönster..

Kommunens skyldigheter

Enligt lagstiftningen ska varje kommun ha ett handlingsprogram för både olycksförebyggande verksamhet och räddningstjänst Pdf, 6.5 MB, öppnas i nytt fönster.. Handlingsprogrammet ska bland annat redogöra för målen för verksamheten, vilka risker som finns i kommunen och vilken förmåga kommunen har för att genomföra räddningsinsatser. Kommunfullmäktige har fastställt det senaste handlingsprogrammet 2022.

Sidan uppdaterades den 8 januari 2024