Systematiskt brandskyddsarbete

För att uppfylla kraven i lagen om skydd mot olyckor bör ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete bedrivas under byggnadens eller anläggningens hela användningstid. I detta ingår att brandskyddet bör dokumenteras.

Ett systematiskt brandskyddsarbete kan helt enkelt ses som ett sätt att ha ordning och reda i sitt brandskydd. Det är ett kvalitetshöjande arbete som påminner om såväl internt arbetsmiljöarbete som övrigt kvalitetsarbete. Finns det redan någon annan form av lednings- eller kvalitetsledningssystem inom verksamheten kan det systematiska brandskyddsarbetet med fördel integreras i det. Ett systematiskt brandskydd bör alltså bedrivas för alla byggnader eller anläggningar, dock i varierande omfattning.  

Exempelvis behöver kanske en förskola en enklare form av systematiskt brandskyddsarbete, med en mycket enkel form av dokumentation av relevanta delar i brandskyddet, medan en komplex industri förmodligen behöver ett mer avancerat systematiskt brandskyddsarbete och med en mer omfattande dokumentation för detta.

Det är inte tillsynsmyndighetens behov eller krav som styr hur dokumentationen läggs upp, utan den är i första hand till för objekten själva och för att de ska ha ordning och reda i sitt system. 

Däremot kommer tillsynsmyndigheten vid en tillsyn troligen att gå igenom det systematiska brandskyddsarbetet och be att få se dokumentationen eller delar av den.

Dokumentation

Dokumentationen är viktig då brandskyddsarbetet annars blir svårt att förmedla och följa upp. Men det avgörande är ändå vad som i praktiken åstadkoms. Dokumentationen ska vara ett hjälpmedel och en kunskapskälla för det systematiska brandskyddsarbetet.

Innehållet i dokumentationen styrs av behovet i det enskilda fallet. I nedanstående länk till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kan du få vägledning för vad som är lämpligt att beskriva i en skriftlig dokumentation.

Brandskydd i flerbostadshus

Varje år omkommer cirka 120 personer i Sverige i bränder, de flesta av dem i samband med bränder i bostäder. Många enkla åtgärder kan vidtas för att förhindra brand och för att minska dess konsekvenser. Ett bra brandskydd består av flera olika delar och bygger på att alla parter, både ägare och användare av en byggnad, tar ansvar för det. För att säkerställa att samtliga delar i brandskyddet fungerar, behöver ett systematiskt brandskyddsarbete bedrivas.

Broschyren Brandskydd i flerbostadshus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. riktar sig till hyresvärdar, bostadsrättsföreningar och andra som ager, förvaltar eller hyr ut boende i flerbostadshus. Informationen beskriver kortfattat viloket ansvar olika parter har för brandskyddet. Den beskriver också de vanligast förekommande brandskyddsinstallationerna i sådana byggnader. Broschyren är tänkt som ett stöd i det systematiska brandskyddsarbetet som ska bedrivas i fastigheten och ger förslag på hur fastighetsägare kan arbeta med brandskyddet.

Mer information

Mer information om systematiskt brandskyddsarbete finns på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Har ni frågor om systematiskt brandskyddsarbete är ni välkomna att kontakta Luleå kommun på telefon 0920-45 30 00 eller mail Luleå kommun.

Sidan uppdaterades den 7 april 2022